اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20

عنوان : ( انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت انتقال یادگیری در آموزشهای سازمانی، هدف این پژوهش بررسی انتقال یادگیری از محیط آموزش به محل کار در سازمانها و عوامل مؤثر بر آن است. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعه کتابخانهای بود. ابتدا توضیحاتی پیرامون انتقال یادگیری و مفهوم آن، سپس مدلهای انتقال یادگیری و ضرورت آشنایی با عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری ارایه شده است. در پایان با مرور پژوهشها در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری، خالصهای از مهمترین عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری و مفاهیم آنها دستهبندی و ارایه شده است. نتایج در مجموع نشان داد عوامل موثر بر انتقال یادگیری سه دسته را شامل میشوند: عوامل مربوط به ویژگیهای فراگیر )توانایی شناختی ـ منبع کنترل ـ نگرش شغلی ـ انگیزه ـ خودکارآمدی ـ سودمندی وارزش ادراک شده(، عوامل مربوط به طراحی و ارایه آموزش )نیازسنجی ـ محتوای مرتبط و معتبر ـ نقش مربی ـ اهداف یادگیری ـ راهبردها و روشهای آموزشی ـ نظارت و ارزیابی( و عوامل مربوط به محیط کار )جو انتقال در سازمانی ـ حمایت سرپرست و همکاران ـ بازخورد ـ فرصت استفاده ـ پاسخگویی ـ تقویت و تشویق در کار ـ پیگیری ـ پیوند اهداف سازمان و آموزش ـ مشارکت افراد در یادگیری و کاربرد ـ فرهنگ سازمان(.

کلمات کلیدی

, آموزشهای ضمن خدمت, عوامل موثر بر انتقال یادگیری, کاربرد آموزش در محل کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056660,
author = {لطفی, حمیده and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آموزشهای ضمن خدمت، عوامل موثر بر انتقال یادگیری، کاربرد آموزش در محل کار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن
%A لطفی, حمیده
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]