اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی , 2015-06-20

عنوان : ( شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها )

نویسندگان: حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قالهی حاضر با هدف شناسایی موانع موجود بر سر راه انتقال آموزشها در سازمان انجام شد. یافتههای این مقاله با استفاده از پژوهشی به دست آمد که با رویکرد کیفی و با روش مطالعه موردی انجام شد. میدان پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد در سال 4030 بود. برای جمعآوری دادهها، 01 تن شامل 40 مدیر، 41 عضو هیئت علمی و 3 تن از کارکنان بهعنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش مصاحبه باز بود. یافتهها نشان داد مهمترین موانع موجود بر سر راه انتقال آموزشهای منابع انسانی در دانشگاه، شامل موانع مربوط به طراحی آموزشی )5 مانع: نیازسنجی نامناسب، مدت زمان دورهها، مدرکگرایی و امتیاز اhttps://pooya.um.ac.ir/research/shares/basicInfo/papers.php?F1=6#رتقا در آموزشها، عدم کاربردی بودن آموزشها، ارایه آموزشها بهصورت عمومی( و موانع مربوط به محیط سازمان )1 مانع: عدم تطابق آموزشها با محیط سازمان، مانع شدن مدیریت مافوق( میباشند. در مجموع میتوان این موانع را در جهت افزایش انتقال آموزش موردنظر قرار داد و با برطرف ساختن آنها، سازمان در تحقق این هدف بهطور موفقیتآمیزی عمل نماید.

کلمات کلیدی

, بهسازی منابع انسانی, آموزش ضمن خدمت, موانع انتقال آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056661,
author = {لطفی, حمیده and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی},
year = {2015},
location = {ساری, ايران},
keywords = {بهسازی منابع انسانی، آموزش ضمن خدمت، موانع انتقال آموزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها
%A لطفی, حمیده
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی
%D 2015

[Download]