حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (167-176)

عنوان : ( بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد )

نویسندگان: مهناز کیخسروی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , غلامحسین مروج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از مهم ترین آفات گل رز در ایران و سایر نقاط جهان محسوب می شود. تغییرات جمعیت این شته روی Macrosiphum rosae L شته ی شش رقم مختلف گل رز با نمونه برداری های هفتگی از اواخر اسفند 1391 تا آخر اسفند 1392 مورد بررسی قرار گرفت. همزمان، تنوع زیستی بندپایان شکارگر شته رز در ایستگاه های مورد مطالعه با استفاده از شاخصهای تنوع زیستی شانون- وینر و یکنواختی پیلو محاسبه شد. نتایج نشان داد که شته ی رز در طول فصل زراعی روی هر 6 رقم دارای دو اوج جمعیتی در بهار و پاییز می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که میانگین تعداد 62 و /254±43/ رقم های بلسینگ و آیس برگ به ترتیب با میانگین تراکم 3 .(P<0/ شته روی ارقام رز مورد ارزیابی دارای تفاوت معنی دار بودند ( 01 56 شته )، /245±30/ 12/656±10/2 شته در نمونه دارای بیش ترین و کمترین آلودگی به شته ی رز بودند. ارقام جوزفین بروس (با میانگین تراکم 9 35 شته) به /598±24/ 41 شته) و فیری (با میانگین تراکم 9 /121±24/ 52 شته)، مینیاتور (با میانگین تراکم 8 /789±44/ پیکادیلی (با میانگین تراکم 1 ترتیب در بین دو رقم بلسینگ و آیس برگ قرار گرفتند. محاسبه ی مقادیر شاخص تنوع زیستی شانون- وینر شکارگرهای شته ی رز روی ارقام مختلف 0) مربوط به رقم / 1392 ، و کمترین مقدار شاخص ( 38 /02/ 1) مربوط به رقم جوزفین بروس در تاریخ 10 / نشان داد که بیشترین مقدار این شاخص ( 65 0) در تاریخ / 1392 برآورد شد. همچنین، کمترین مقدار شاخص یکنواختی پیلو مربوط به رقم جوزفین بروس ( 49 /09/ آیس برگ در تاریخ 29 1392 برآورد شد. در میان شکارگرهای شته رز، مگس های گل با /09/ 0) در تاریخ 29 / 1392/02/17 و بیشترین مقدار آن مربوط به رقم آیس برگ ( 98 30 به ترتیب غالب ترین شکارگرها بودند و سایر گونه های شکارگر بعد از این / 38 و کفشدوزک ها با هشت گونه و فراوانی 12 / هفت گونه و فراوانی 91 دو خانواده قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, تغییرات جمعیت, دشمنان طبیعی, شته ی گل سرخ, شاخصهای تنوع زیستی, مقاومت گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056668,
author = {کیخسروی, مهناز and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی and مروج, غلامحسین},
title = {بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {167--176},
numpages = {9},
keywords = {تغییرات جمعیت، دشمنان طبیعی، شته ی گل سرخ، شاخصهای تنوع زیستی، مقاومت گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد
%A کیخسروی, مهناز
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%A مروج, غلامحسین
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2016

[Download]