پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (1), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (171-192)

عنوان : ( مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394 )

نویسندگان: بهاره ملازاده یزدانی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به ارائه مطالعه طولی بر روی خوشه¬های استراتژی تولید در دو مقطع زمانی با فاصله شش سال پرداخته است. در پژوهش طولی داده‌ها از یک نمونه معرف به دفعات مختلف گرد‌آوری می‌شود. برای انجام مطالعه طولی، دو خوشه¬بندی متفاوت بر روی استراتژی¬های تولید بکارگرفته شده در کارخانه های ایران، در دو مقطع زمانی انجام شده است. بدین منظور از داده¬های کارخانه های تولیدی در دو مقطع زمانی (سالهای 1388 و 1394) استفاده شد. اعتبار خوشه بندی با تحلیل تشخیصی بررسی شده و سپس تغییرات به وجود آمده در اهداف تولیدی این خوشه¬ها با استفاده از فاصله اقلیدوسی، تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس مورد بررسی وبحث قرار گرفته اند. نتایج این بررسی حاکی از وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین خوشه ها در دو مقطع زمانی است.

کلمات کلیدی

, تاکسنومی, استراتژی تولید, مطالعه طولی, تحلیل خوشه¬ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056672,
author = {ملازاده یزدانی, بهاره and پویا, علیرضا},
title = {مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394},
journal = {پژوهش های نوین در تصمیم گیری},
year = {2016},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2476-6291},
pages = {171--192},
numpages = {21},
keywords = {تاکسنومی، استراتژی تولید، مطالعه طولی، تحلیل خوشه¬ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394
%A ملازاده یزدانی, بهاره
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش های نوین در تصمیم گیری
%@ 2476-6291
%D 2016

[Download]