چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (6), شماره (21), سال (2016-9) , صفحات (75-96)

عنوان : ( گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن )

نویسندگان: بهاره ملازاده یزدانی , علیرضا پویا , احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی تولید برای کلیه سازمانها و همچنین مدیران حائز اهمیت می¬باشد و می¬تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمانها و ارتقای نقش حوزه¬های کاریِ دورن سازمان داشته باشد. باتوجه به اهمیت این موضوع، واضح است که استراتژی تولید نقش مهمی در وضعیت رقابتی سازمان دارد. با توجه به بررسی های انجام شده در پیشینه تحقیق، اکثر مطالعات در زمینه تولید و استراتژی های تولید بر روی محتوا و فرایند استراتژی تولید تمرکز کرده اند و در زمینه پیکره شناسی در این حوزه مطالعات کمی صورت پذیرفته است. همچنین بخش صنعت در هر کشور از اهمیت بالایی در اقتصاد آن برخوردار است و از طرفی به دلیل تغییرات بسیار زیاد محیطی، استراتژی های تولیدی کارخانه ها به سرعت در تغییر می¬باشد لذا هدف اصلی این تحقیق ارائه تاکسنومی از استراتژی های تولید می¬باشد. برای این منظور نمونه ای 100تایی از کارخانه های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس بررسی اعتبار ابزار تحقیق، برای تحلیل داده ها، از تحلیل خوشه¬ای کای میانگین استفاده گردید که حاصل آن شناسایی چهار خوشه متفاوت از استراتژی تولید می¬باشد که هر کدام از آنها بر اهداف تولیدی متفاوتی تاکید دارند.

کلمات کلیدی

, تاکسنومی, استراتژی تولید, اهداف تولیدی , تحلیل خوشه¬ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056673,
author = {ملازاده یزدانی, بهاره and پویا, علیرضا and توکلی, احمد},
title = {گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {September},
issn = {2251-9874},
pages = {75--96},
numpages = {21},
keywords = {تاکسنومی، استراتژی تولید، اهداف تولیدی ، تحلیل خوشه¬ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن
%A ملازاده یزدانی, بهاره
%A پویا, علیرضا
%A توکلی, احمد
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2016

[Download]