علوم زمین, ( ISI ), دوره (25), شماره (98), سال (2016-1) , صفحات (283-300)

عنوان : ( روزن بران تریاس بالایی بخش حوض خان از سازند نایبند در ایران مرکزی - جنوب نایبندان )

نویسندگان: بهنام صابرزاده ماهانی , کوروش رشیدی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش زیر به بررسی سیستماتیک روزن بران موجود در بخش حوض خان از سازند نایبند در 25 کیلومتری جنوب مقطع تیپ می پردازد. رخنمون مطالعه شده در شمال باختری منطقه دیگ رستم، در فاصله حدود 300 کیلومتری شمال استان کرمان قرار دارد و شامل تناوبی از آه کهای ریزدانه، متوسط تا ستبرلایه ای است که حاوی Aulotortid اسفنج ها، جلبک های داسی کلاداسه، دوکفه ای ها، مرجان ها و روزن بران به نسبت فراوان با سن تریاس بالایی )نورین- رتین( است، که عموماً از خانواده Auloconus permodiscoides, Aulotortus friedli, Aulotortus tenuis, Aulotortus tumidus,: هستند. نمونه های روزن بران شناسایی شده شامل این جنس و گونه هاست Aulotortus sinuosus, Duotaxis birmanica, Tetrataxis inflata, Agathammina austroalpina, Miliolipora cuvillieri, Planiinvoluta sp., Ophthalmidium leischneri, Ophthalmidium exiguum, Glomospirella sp., Trochammina alpina, Diplotremina astrofimbriata, Diplotremina subangulata, Duostomina sp., در این مطالعه ارتباط تجمع روزن بران .Nodosaria sp1., Nodosaria sp2., Pseudonodosaria sp., Austrocolomia sp., Sigmoilina schaeferae, Reophax tauricus شناسایی شده با لایه های کربناتی و ری فها نیز مورد بررسی قرار گرفته است که مجموعه یاد شده عمدتاً گویای تشکیل رسوبات آهکی در مناطق کم انرژی، خلیج های کوچک و آرام یا لاگون ها، رم پهای کربناتی مناطق کم ژرفا و رخساره های ریفی هستند.

کلمات کلیدی

, تریاس بالایی, ایران مرکزی, سازند نایبند, حوض خان, روزن بران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056674,
author = {صابرزاده ماهانی, بهنام and کوروش رشیدی and وحیدی نیا, محمد},
title = {روزن بران تریاس بالایی بخش حوض خان از سازند نایبند در ایران مرکزی - جنوب نایبندان},
journal = {علوم زمین},
year = {2016},
volume = {25},
number = {98},
month = {January},
issn = {1023-7429},
pages = {283--300},
numpages = {17},
keywords = {تریاس بالایی، ایران مرکزی، سازند نایبند، حوض خان، روزن بران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روزن بران تریاس بالایی بخش حوض خان از سازند نایبند در ایران مرکزی - جنوب نایبندان
%A صابرزاده ماهانی, بهنام
%A کوروش رشیدی
%A وحیدی نیا, محمد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2016

[Download]