حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (1), سال (2017-8) , صفحات (61-73)

عنوان : ( بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش )

نویسندگان: عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کارایی علف‌کش‌های پس‌رویشی نیازمند کاربرد مواد افزودنی به‌صورت اختلاط در مخزن و یا به کار رفته در ساختار فرمولاسیون می‌باشد. به منظور افزایش کارایی برخی ازعلف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل؛ نحوه کاربرد علف‌کش (کاربرد یک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای)‌، نوع علف‌کش (کلریدازون+دسمدیفام (کلر دس)، دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات (دسفنتو)، و کلریدازون+دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات (کلر دس‌فن‌تو) و ماده افزودنی (عدم کاربرد ماده افزودنی، آمونیوم سولفات، آدیگور و سیتوگیت) بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد ریشه چغندر‌قند (29/110 تن در هکتار) در نتیجه کاربرد چند مرحله‌ای کلر دس به همراه آدیگور و بیشترین میزان عملکرد شکر (10/16 تن در هکتار) در اثر کاربرد چند مرحله‌ای کلر دس‌فن‌تو به همراه آدیگور حاصل شد. همچنین تیمار کاربرد چند مرحله‌ای دس‌فن‌تو بدون ماده افزودنی کمترین میزان عملکرد ریشه و شکر را (به ترتیب با 07/50 و 57/7 تن در هکتار) در بین تیمارهای آزمایشی داشت. کاربرد چند مرحله‌ای کلر دس به همراه سیتوگیت و همچنین کاربرد یک مرحله‌ای کلر دس‌فن‌تو به همراه سیتوگیت با کنترل کامل علف‌های هرز بیشترین تاثیر را بر تراکم و زیست‌توده کل علف‌های هرز داشتند. در مقابل،تیمارهای کاربرد یک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای دسفنتو به همراه آمونیوم سولفات، کمترین تاثیر را بر تراکم و زیست‌توده کل علف‌های هرز داشتند. نتایج حاصل از برازش معادله کاهش هذلولی دو پارامتره نشان داد که در غیاب علف‌های هرز، بالاترین میزان عملکرد ریشه چغندر‌قند به ترتیب 62/104 و 41/101 تن در هکتار، و در صورتی که تراکم و زیست‌توده کل علف‌های هرز به 28/24 بوته در متر مربع و یا 13/479 گرم ماده خشک در متر مربع برسد، عملکرد ریشه چغندر‌قند 50 درصد کاهش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, آدیگور, آمونیوم سولفات, دسمدیفام, سیتوگیت, کلریدازون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056676,
author = {درپور سرخ سرائی, عبداله and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {61--73},
numpages = {12},
keywords = {آدیگور، آمونیوم سولفات، دسمدیفام، سیتوگیت، کلریدازون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش
%A درپور سرخ سرائی, عبداله
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]