بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (296-317)

عنوان : ( اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیک رشدی ارقام لوبیا تحت تاثیر تراکم های مختلف بوته و مقادیر کود دامی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 36 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 انجام شد. فاکتور‏های مورد مطالعه شامل چهار رقم لوبیای قرمز (اختر، لاین 81083-D، ناز و گلی )، سه تراکم بوته (13/13، 20 و 40 بوته در متر مربع) و سه سطح کود گاوی کاملاً پوسیده (0، 15و 30 تن در هکتار) بود. شاخص های رشدی مورد بررسی شامل شاخص سطح برگ، میزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی ارقام لوبیا قرمز در سطوح مختلف تراکم و کود دامی بود. نتایج نشان داد که بیشترین تجمع ماده خشک با 4/315 گرم در متر مربع برای رقم گلی و کمترین مقدار آن با 5/214 گرم در متر مربع در رقم اختر مشاهده شد. بالاترین شاخص سطح برگ (59/2) با مصرف30 تن در هکتار کود دامی در رقم گلی به دست آمد. در هر چهار رقم حداکثر سرعت رشد محصول در 42 روز پس از سبز شدن و در تراکم 40 بوته در متر مربع حاصل شد و با کاهش تراکم به 13/13 بوته در متر مربع سرعت رشد محصول 18 درصد کاهش یافت. همچنین در تراکم 40 بوته در متر مربع بالاترین سرعت رشد نسبی نیز مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, رقم گلی, رقم اختر, سرعت رشد نسبی, شاخص سطح برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056680,
author = {احمدزاده قویدل, راحله and اسدی, قربانعلی and ناصری پور یزدی, محمدتقی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {296--317},
numpages = {21},
keywords = {رقم گلی، رقم اختر، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A احمدزاده قویدل, راحله
%A اسدی, قربانعلی
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]