بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26

عنوان : ( تأثیرات پارامترهای هندسی بر مشخصات جریان کاملاً توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کانال موج دار متقارن در اعداد رینولدز معتدل )

نویسندگان: سعیده سیسبان , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال حرارت جابجایی اجباری برای جریان کاملاً توسعه یافته درون یک کانال سینوسی همگرا- واگرای متقارن تحلیل شد. حلهای عددی با استفاده از روش حجم محدود 1 به دست آمد. الگوریتم سیمپل 2 برای کوپل کردن ترمهای فشار و سرعت مورد استفاده قرار گرفت. جریان کاملاً توسعه یافته، تراکم ناپذیر، آرام، پایدار و دو بعدی در یک کانال موجدار با شرط دیواره دما ثابت در بخش موجدار 6 ارائه شد. / 100 و پرانتل 99 - برای دستهای از رینولدزهای 700 تأثیرات پارامترهای هندسی موج، عدد رینولدز، عدد ناسلت محلی و ضریب اصطکاک بررسی شد. نتایج آشکار کرد که عدد ناسلت محلی با افزایش عدد رینولدز و نسبت دامنه به طول موج افزایش مییابد. علاوه براین، با افزایش عدد رینولدز برای تمام مقادیر مختلف دامنه- ها، ضریب اصطکاک کاهش مییابد و اعداد رینولدز بالاتر از 500 کمترین ضریب اصطکاک را دارا میباشند. بهبود انتقال حرارت در نسبت دامنه به طول موج کوچک تر قابل توجه نیست اگر چه، در مقادیر بزرگ تر از نسبت دامنه به طول موج کانال موجدار قابل توجه میباشد که این یکی از راههای مؤثر برای بهبود انتقال حرارت مخصوصاً در اعداد رینولدز بالاتر میباشد.

کلمات کلیدی

, کانال موجدار متقارن, عدد ناسلت محلی, بهبود انتقاال حارارت, جریان آرام, روش حجم محدود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056683,
author = {سعیده سیسبان and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {تأثیرات پارامترهای هندسی بر مشخصات جریان کاملاً توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کانال موج دار متقارن در اعداد رینولدز معتدل},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {کانال موجدار متقارن، عدد ناسلت محلی، بهبود انتقاال حارارت، جریان آرام، روش حجم محدود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیرات پارامترهای هندسی بر مشخصات جریان کاملاً توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کانال موج دار متقارن در اعداد رینولدز معتدل
%A سعیده سیسبان
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2016

[Download]