پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (41-51)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی , جواد غفوری نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر بهبود ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه پژوهش شامل80 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که28 نفر آنها پسر و 52 نفر دختر بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. شرکت کنندگان به مدت 16 ساعت تحت آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی قرار گرفتند.آزمودنی ها در ابتدا و انتهای دوره آموزشی، به پرسشنامه های هوش هیجانی بار-اون و ملاک های همسرگزینی پاسخ دادند. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها بیانگر این است که نه تنها بین هوش هیجانی و ملاک های محتوایی و فرایندی انتخاب همسر دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد بلکه آموزش های ارائه شده بر افزایش هوش هیجانی مؤثر بوده است (01/0p

کلمات کلیدی

مهارت های زندگی; مهارت های پیش از ازدواج; ملاک های همسرگزینی; هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056687,
author = {کیمیایی, سیدعلی and صالحی فدردی, جواد and غفوری نسب, جواد},
title = {اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6352},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {مهارت های زندگی; مهارت های پیش از ازدواج; ملاک های همسرگزینی; هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A صالحی فدردی, جواد
%A غفوری نسب, جواد
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2015

[Download]