پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت, دوره (4), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (117-133)

عنوان : ( تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیه کبرای ابن فارض )

نویسندگان: سکینه صارمی گروی , مرضیه آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کارکرد اصلی و هنری ادبیات, آشنازدایی است که در زبان ادبی، جلوۀ ویژه‌‌ای دارد و پدیده‌‌ای را برخلاف عادت به نمایش می‌‌گذارد. ناسازوارگی یا متناقض‌‌نما، یکی از شگردهای آشنازدایی است. متناقض‌‌نما به دو نوعِ دستوری (نحوی) ـ به شکل مضاف و مضاف‌الیه, موصوف و صفت, مسند و مسندالیه, جمله ـ و معنایی ـ به شکل حس‌آمیزی, شطحیات, خلاف‌آمد گفتمان و رویداد ـ انجام می‌‌شود. ابن فارض، عارف صوفی‌مسلک، علاوه بر استعداد شاعری, دارای ادراکات عرفانی و صوفیانه بود؛ او شگرد ناسازوارگی را با همۀ قابلیت‌‌های تعبیری خود، شیوه‌‌ای نزدیک‌‌تر و بهتر برای تجربه‌‌های صوفیانه‌اش یافت. در پژوهش حاضر، نویسندگان ضمن تعریف متناقض‌‌نما و ارزش ادبی و بلاغی‌اش، انواع متناقض‌‌نما را همراه با تحلیل آن در دیوان ابن فارض بیان کرده‌اند.

کلمات کلیدی

اشعار عرب؛ آشنازدایی؛ متناقض‌نما؛ عرفان؛ ابن فارض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056689,
author = {صارمی گروی, سکینه and آباد, مرضیه},
title = {تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیه کبرای ابن فارض},
journal = {پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2382-9575},
pages = {117--133},
numpages = {16},
keywords = {اشعار عرب؛ آشنازدایی؛ متناقض‌نما؛ عرفان؛ ابن فارض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیه کبرای ابن فارض
%A صارمی گروی, سکینه
%A آباد, مرضیه
%J پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
%@ 2382-9575
%D 2016

[Download]