اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , 2016-05-26

عنوان : ( بررسی کارآیی چگالشی در یک مبدل حرارتی )

نویسندگان: سهیل شیخ فخرالدینی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای افزایش انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی استفاده از چگالش در این مبدلهاست که بازدهی این مبدلها را افزایش میدهد. یکی دیگر از خوبیهای چگالش آن است که آلودگیهای ناشی از گازهای خروجی را میتواند به حداقل برساند. در این مقاله پارامتر جدیدی را بهعنوان کار آیی چگالشی معرفی میکنیم که مقدار آب تقطیرشده را به دست می هد. واضح است که هرچه مقدار این پارامتر بیشتر باشد انتقال حرارت بیشتری داریم و درواقع بازدهی مبدل افزایش مییابد و همچنین از یک روش تحلیلی کمک میگیریم تا معادلات را استخراجکنیم.

کلمات کلیدی

, بازدهی چگالشی, مبدل حرارتی, چگالش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056692,
author = {شیخ فخرالدینی, سهیل and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی کارآیی چگالشی در یک مبدل حرارتی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازدهی چگالشی، مبدل حرارتی، چگالش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارآیی چگالشی در یک مبدل حرارتی
%A شیخ فخرالدینی, سهیل
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
%D 2016

[Download]