پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (2), شماره (6), سال (2014-9) , صفحات (17-39)

عنوان : ( بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا )

نویسندگان: محمد علی عرب زوزنی , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بی شک نهج البلاغه حضرت علی با وجود خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار خود به حق می تواند کتاب راه زندگی بشر باشد و این امر تعمق و تدبر در آن را لازم می نماید. لذابا عنایت به اهمیت به کارگیری نظریات علمی در فهم بهتر متن نهج¬البلاغه، این مطالعه به تحلیل خطبه جهاد براساس فرانقش متنی نظریه نظام¬مند نقش¬گرا از منظر ساختارآغازگری پرداخته¬است. ابتدا تمامی 99 بند آن تجزیه و بخش آغازگر و پایان بخش هر بند مشخص شده است. نتایج این بررسیها نشان داد 70درصداز بندهای این خطبه با آغازگر مرکب شروع شده و این انتخاب به ایجاد پیوستگی در متن کمک کرده¬است، بطوری¬که انتخاب آغازگر در چند بند مبین حفظ و یا امتداد موضوع بوده ودر مواردی نیز به¬کارگیری آغازگری خاص، زمینه فهم و تفسیر بند یا بندهای بعدی را فراهم نموده¬است. نقش برخی آغازگرها نیز در مشخص¬کردن مرز بخش¬های مختلف خطبه و حرکت از یک موضوع به موضوع دیگر بارز بود.علاوه بر این موارد، مشخص شد حضرت علی در این خطبه در برخی از بندها از آغازگری استفاده کرده که از دید ایشان می توانسته است نقطه شروعی ماندگار،مفید و مهم از پیام باشد.

کلمات کلیدی

, نظریه نظام مند نقش گرا , فرانقش متنی , ساختار آغازگری, پایان بخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056700,
author = {عرب زوزنی, محمد علی and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا},
journal = {پژوهشنامه نهج البلاغه},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {2345-5233},
pages = {17--39},
numpages = {22},
keywords = {نظریه نظام مند نقش گرا ، فرانقش متنی ،ساختار آغازگری،پایان بخش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا
%A عرب زوزنی, محمد علی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J پژوهشنامه نهج البلاغه
%@ 2345-5233
%D 2014

[Download]