پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (10), شماره (4), سال (2015-12) , صفحات (7-40)

عنوان : ( پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , وحید بهرامی عین القاصی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فره ایزدی در اندیشه سیاسی ایرانشهری پدیداری کارکردی دارد به گونه ای که یکی از مولفه های تداومی به حساب می­آید. ثبات، بقا و دوام دولت شهریاری، حکومت، عدالت، امنیت همه بستگی به این نیرو دارد. اندیشمندان بسیاری درباب فره پژوهش کرده اند و هرکدام با روش ­شناسی خاص این پدیدار را مورد واکاوی و خوانش قرار داده­اند. این مقاله کوشش می­کند با روش­شناسی پدیدارشناسانه مقایسه ای این مفهوم در دو متن اوستا و شاهنامه فردوسی تحلیل کند، به کشف ماهیت و چیستی و چگونگی آن بپردازد و همچنین نزدیکی‌ها و جداسازی­های این پدیدار سیاسی کلیدی را در این دو کتاب بررسی نماید. خوانشی دوباره از این مفهوم در این دو منبع بنیادین اندیشه ایرانشهری می تواند زوایای دیگری از مفهوم فره را باز نمایی کند. برای رسیدن به مفهوم، ابتدا به توضیح فرّه در اوستا به عنوان اصلی­ترین منبع هویتی ایرانشهری در خرد مزدایی و سپس به توصیف و تبیین و تداوم آن از زبان شاهنامه فردوسی به عنوان متن اصلی ایرانشهری بعد از اسلام می‌پردازیم. هدف بنیادین ما این است که نشان دهیم فرّ، در شاهنامه تحت تاثیر اوستا می باشد اما قصدیت زرتشت در مقایسه با قصدیت فردوسی موجب تفاوتهایی در نوع تفسیر آنها از یکدیگر در باب برداشت از مفهوم فرّه گردیده است.

کلمات کلیدی

فره ایزدی؛ پدیدارشناسی؛ اوستا؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056707,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and بهرامی عین القاصی, وحید},
title = {پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-790X},
pages = {7--40},
numpages = {33},
keywords = {فره ایزدی؛ پدیدارشناسی؛ اوستا؛ شاهنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A بهرامی عین القاصی, وحید
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2015

[Download]