پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (6), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (46-68)

عنوان : ( ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی )

نویسندگان: اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، بر مبنای سه نوع پارادایم حوزه برنامه درسی که با مطمح نظر قرار دادن نسبت میان نظریه و عمل شکل گرفته است، به بیان سه نوع رابطه میان دانش نظری و دانش عملی مورد نیاز معلمان در تدریس پرداخته شده است. این سه نوع رابطه، در دل سه پارادایم برای اجرای برنامه درسی، مورد بحث قرار گرفته اند. این سه پارادایم با ترکیبی از عناوین پارادایم های حوزه¬ی مطالعاتی برنامه درسی و مدل¬های اجرای برنامه درسی، فنی- وفادارنه، فکورانه- انطباقی و انتقادی- برآمدنی نام¬گذاری می¬شوند. هر یک از این سه رابطه، پیامدهای متفاوتی را نیز برای شکل گیری برنامه های درسی رشد و توسعه حرفه ای معلمان در بردارد. در پارادایم فنی- وفادارنه، برنامه¬های رشد حرفه ای بر انتقال دانش نظری و مهارت¬آموزی در فنون هر چه اثر بخش¬تر تدریس تأکید دارد. این برنامه¬ها در پارادایم فکورانه- انطباقی ضمن توجه به انتقال دانش نظری بروز، رشد و پرورش تأمل عملی معلمان را مطمح نظر قرار می گیرد. برنامه¬های رشد حرفه¬ای در پارادایم انتقادی- برآمدنی نیز شکلی از پژوهش فردی یا گروهی، به خود می گیرد. مدل¬های انفرادی هدایت شده و مهارت¬آموزی اسپارکس و لاکس- هورسلی (1989)، مناسب برای پارادایم فنی- وفادارانه، مدل¬های سنجش/ مشاهده و مشغولیت در فرآیند توسعه/ بهبود، مناسب برای پارادایم فکورانه- انطباقی و مدل پژوهش، مناسب برای پارادایم انتقادی- برآمدنی، ارزیابی می شود.

کلمات کلیدی

, دانش نظری, دانش عملی, تربیت معلم, اجرای برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056709,
author = {زرقانی, اعظم and امین خندقی, مقصود and شعبانی ورکی, بختیار and نعمت الله موسی پور},
title = {ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۶۰},
pages = {46--68},
numpages = {22},
keywords = {دانش نظری، دانش عملی، تربیت معلم، اجرای برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی
%A زرقانی, اعظم
%A امین خندقی, مقصود
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A نعمت الله موسی پور
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ ۲۲۵۱-۶۳۶۰
%D 2016

[Download]