نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری )

نویسندگان: زهرا کریمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اثرات مطلوب پوشش گیاهی در فضاهای شهری، کاهش میزان تابش های دریافتی و انتشاری در محیط است. این کاهش، بهبود وضعیت خرداقلیم را در محیط زیست افزایش می دهد. ضریب دید به آسمان نیز یکی دیگر از عواملی است که تحت تاثیر پوشش گیاهی قرار می گیرد. این ضریب بر میزان تشعشات در محیط نقش دارد. به منظور بررسی اثرات پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان، مطالعه ای در دو منطقه از شهر مشهد انجام شد. نتایج این ارزیابی نشان داد، میزان تابش طول موج بلند در منطقه جزیره گرمایی در مقایسه با پارک شهری به طور چشمگیری بیشتر بود. اختلاف ضریب دید به آسمان در این دو منطقه علیرغم معنی دار بودن در دو مورد، به هم نزدیک و تقریبا ناچیز بود. وجود فضای سبز و پوشش گیاهی کافی در محیط های شهری، بواسطه کاهش تابش های طول موج بلند و بهبود وضعیت دید به آسمان، اثرات مطلوبی بر محیط زیست خواهند داشت.

کلمات کلیدی

, تابش, ضریب دید, فضای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056712,
author = {کریمیان, زهرا},
title = {نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تابش، ضریب دید، فضای سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری
%A کریمیان, زهرا
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]