جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران, دوره (4), شماره (6), سال (2016-1) , صفحات (87-116)

عنوان : ( بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج )

نویسندگان: علی یوسفی , سعیده میرابی , سیده سمیه موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضعگیری وحساسیت موجود در جهان درباره برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج درحال تغییر و دگرگونی است . تحقیقات نشان میدهند که جامعه‌ی ایران نیز در چند سال اخیر شاهد تغییر در الگوهای غالب روابط جنسی بوده و این امر ناشی از علل متعدد اجتماعی، خانوادگی و فردی است. هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی علل و فرایند‌های شکل‌گیری روابط جنسی خارج از ازدواج در میان زنان می‌باشد. روش بکار گرفته شده در تحقیق حاضر گراند تئوری است و نمونه تحقیق شامل 10 زن مجرد دارای روابط دوستی با جنس مخالف میباشد. چهار الگوی اصلی شکل‌گیری روابط جنسی پیش از ازدواج که در تحقیق حاضر شناسایی شده‌اند عبارت است از؛ روابط دوستی سنتی، رابطه جنسی پیش از ازدواج مبتنی بر روابط عاشقانه، رابطه جنسی پیش از ازدواج مبتنی بر عشق سیال و رابطه جنسی پیش ازدواج مبتنی بر روابط ضد عاشقانه (فریب). یافته‌های تحقیق نشان میدهد روابط دوستی سنتی روابطی با حداقل رابطه جسمی است و در میان زنانی دیده میشود که از پایبندی‌های مذهبی بیشتری نسبت به سایرین برخوردار بوده و به ارزشهای جنسی سنتی باور دارند. روابط جنسی عاشقانه روابطی است میان یک زن و مرد که دارای محتوای جنسی و عاطفی میباشد. دو عامل اثر گذار در برقراری رابطه جنسی در این تیپ شیفتگی طرفین به نسبت یکدیگر و دارا بودن رویکردی تفسیری نسبت به دین می‌باشد. نسبی گرایی در عشق، تعدد شرکای جنسی، لذت طلبی جنسی، دوستانه و سطحی بودن روابط جنسی محوری‌ترین عناصر در روابط مبتنی بر عشق سیال است. تریبیت جنسی در دوران کودکی و نوع روابط والدین نیز مهم‌ترین شرایط اولیه ای شکل‌گیری این نوع روابط هستند. و بالاخره نفاق، فریب و شکست عشقی در اولین رابطه با جنس مخالف مهم‌ترین شرط شکل‌گیری روابط مبتنی بر فریب می‌باشد. در تحقیق حاضر هدف از روابط مبتنی بر فریب انتقام‌گیری از جنس مخالف است.

کلمات کلیدی

, الگ.های روابط جنسی , روابط پیش از ازدواج, عشق سیال , روابط جنسی عاشقانه , روابط جنسی ضدعاشقانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056718,
author = {یوسفی, علی and میرابی, سعیده and موسوی, سیده سمیه},
title = {بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج},
journal = {جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران},
year = {2016},
volume = {4},
number = {6},
month = {January},
issn = {2345-5179},
pages = {87--116},
numpages = {29},
keywords = {الگ.های روابط جنسی ، روابط پیش از ازدواج، عشق سیال ، روابط جنسی عاشقانه ،روابط جنسی ضدعاشقانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج
%A یوسفی, علی
%A میرابی, سعیده
%A موسوی, سیده سمیه
%J جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
%@ 2345-5179
%D 2016

[Download]