دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2015-01-15

عنوان : ( دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , آمنه اخلاقی , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جدایی گزینی فضایی و اجتماعی از ویژگی های مهم شهرها محسوب می شوند؛ زیرا الگوهای تمایز و جدایی گزینی اجتماعی، قواعد سازماندهی فضای شهری را تشکیل می دهند. در جوامعی که از گروه های اجتماعی نامتجانس تشکیل شده است، جدایی گزینی به تبع وجود فاصله ی اجتماعی، از واقعیت های اجتماعی شهر محسوب می گردد. به همین دلیل بیشتر مطالعات انجام شده درباره ی جدایی گزینی در شهرهای بزرگ و مهاجرپذیر انجام شده است. مشهد به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای مهاجرپذیر ایران، میزبان تعداد بالایی از مهاجرین افغانستانی است که عمدتا در با » دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در گلشهر مشهد « ، محله ی گلشهر تمرکز یافته اند. در این پژوهش استفاده از روش مردم نگاری و تکنیک مشاهده ی مشارکتی و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جدایی مذکور در نزد کنشگران، هم نوعی جدایی گزینی و هم نوعی جدایی سازی ادراک شده است. دلایل جدایی گزینی ایشان در چهار دسته قرار می گیرند: دلایل اقتصادی نظیر محدودیت های شغلی مهاجرین، جایگاه ایشان در نظام تقسیم کار و قدرت پایین رقابت در بازار مسکن؛ دلایل سیاسی نظیر محدودیت های قانونی؛ دلایل اجتماعی نظیر نیاز به سرمایه ی اجتماعی و شبکه ی اجتماعیِ حمایت کننده از مهاجرین در مواردی که نهادهای اجتماعی حمایت کننده ی آنان نیستند؛ دلایل فرهنگی نظیر حفظ هویت و فرهنگ ملی و احساس تعلق به هویت و فرهنگ محلی.

کلمات کلیدی

, جدایی گزینی, مهاجر, افغانستانی, مشهد, گلشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056719,
author = {یوسفی, علی and اخلاقی, آمنه and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جدایی گزینی، مهاجر، افغانستانی، مشهد، گلشهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد
%A یوسفی, علی
%A اخلاقی, آمنه
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2015

[Download]