علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2017-10) , صفحات (77-93)

عنوان : ( تأثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی در دمای پایین )

نویسندگان: سمیه بهادری , بهروز اسماعیل پور , احمد جوادی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه بامیه رقم بسنطی در دماهای متفاوت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف دما (10، 15 و 25 درجه سانتی‌گراد) و سویه¬های متفاوت باکتری¬های محرک رشد (سویه¬های 1، 10، 19 و 150 باکتری¬سودوموناس پوتیدا، سویه-های 69 و 159 باکتری¬های سودوموناس فلورسنت، تیمار تلفیقی سویه 19 باکتری¬ سودوموناس پوتیدا و سویه 159 باکتری سودوموناس فلورسنت و شاهد (بدون تلقیح)) و پیش¬تیمار بذر با غلظت¬های مختلف سالیسیلیک¬اسید (0، 05/0، 1/0، 5/0 و 1 میلی¬مولار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با کاهش دما شاخص¬های جوانه¬زنی و رشد گیاهچه بامیه کاهش یافت و بهترین دما برای جوانه¬زنی بامیه 25 درجه سانتی‌گراد بود. از سوی دیگر، تلقیح بذرها با باکتری¬های محرک رشد سبب افزایش معنی¬دار شاخص¬های جوانه¬زنی بامیه در دماهای متفاوت شد. بطوری¬که سویه 150 از باکتری سودوموناس پوتیدا و سویه 69 باکتری سودوموناس فلورسنت بیشترین تأثیر را بر ویژگی¬های جوانه¬زنی تحت تنش دمای پایین در مقایسه با شاهد نشان داد. همچنین پیش¬تیمار بذر بامیه با سالیسیلیک¬اسید سبب افزایش معنی¬دار تمامی صفت¬های اندازه¬گیری شده بامیه اعم از درصد و سرعت جوانه¬زنی، طول ریشه¬چه، ساقه¬چه، وزن خشک ساقه¬چه و گیاهچه، شاخص¬های طولی و وزنی بنیه در دماهای متفاوت شد. کاربرد پیش¬تیمار با غلظت 1/0 و 5/0 میلی¬مولار سالیسیلیک¬اسید برای بهبود شاخص¬های جوانه¬زنی بذر بامیه تحت تنش دمای پایین مطلوب¬تر است.

کلمات کلیدی

, بامیه, بیوپرایمینگ, جوانه زنی بذر, دمای پایین, هورمون پرایمینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056726,
author = {سمیه بهادری and بهروز اسماعیل پور and احمد جوادی and خرم دل, سرور},
title = {تأثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی در دمای پایین},
journal = {علوم و تحقیقات بذر ایران},
year = {2017},
volume = {3},
number = {4},
month = {October},
issn = {2383-225X},
pages = {77--93},
numpages = {16},
keywords = {بامیه، بیوپرایمینگ، جوانه زنی بذر، دمای پایین، هورمون پرایمینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی در دمای پایین
%A سمیه بهادری
%A بهروز اسماعیل پور
%A احمد جوادی
%A خرم دل, سرور
%J علوم و تحقیقات بذر ایران
%@ 2383-225X
%D 2017

[Download]