آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (275-375)

عنوان : ( تشخیص ملکولی لیشمانیوز در سگ با استفاده از نمونه های سواب چشمی و بافی کوت خون )

نویسندگان: محمدرضا آرین نژاد , غلامرضا رزمی , جواد خوش نگاه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های ملکولی زیادی جهت تشخیص لیشمانیوز در سگ ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش ها بیشتر با روش های تهاجمی از بافت ها نمونه برداری می شود.هدف از این مطالعه ارزیابی استفاده از دو روش نمونه برداری غیر تهاجمی برای تشخیص لیشمانیوز در آزمایش PCRمی باشد.بدین منظور، تعداد 60 قلاده سگ انتخاب شده و به طور مساوی به سه گروه :سگهای خانگی واجد جراحات جلدی (گروه اول ) ، سگ های خانگی فاقد جراحات جلدی (گروه دوم ) و سگ های ولگرد (گروه سوم) تقسیم شدند. پس از معاینه بالینی نمونه های سواب چشمی و بافی کوت خون از هر سگ تهیه گردید. علاوه بر این در گروه اول گسترش نسجی نیز از ضایعات جلدی تهیه گردید.. ابتدا DNAنمونه های سواب چشمی و بافی کوت استخراج شده و جهت تعیین گونه های لیشمانیا با روش های PCR وSeminested- PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. سه نمونه مثبت جهت تایید تشخیص نیز تعیین توالی گردیدند.گسترش های خونی نیز با گیمسا رنگ آمیزی شده و بصورت میکروسکوپی مورد آزمایش قرار گرفتند.از مجموع 60 سگ مورد آزمایش ، در چهار نمونه DNAسواب چشمی مربوط به گروه 3 ویک نمونهDNA سواب چشمی و بافی کوت مربوط به گروه اول آلودگی به لیشمانیا اینفانتوم تعیین گردید. همچنین در نمونه اخیر، اجسام لیشمن در گسترش رنگ آمیزی شده مشاهده گردید. براساس نتایج ملکولی و تعیین توالی بدست آمده نتیجه گیری شد که لیشمانیا اینفانتوم در بین سگ های مشهد شایع بوده و همچنین نمونه های سواب چشمی می تواند به عنوان یک روش نمونه برداری غیر تهاجمی مناسب برای آزمایش ملکولی تشخیص لیشمانیا در سگ مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, لیشمانیا, سواب چشمی, بافی کوت, روشهای مولکولی, سگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056727,
author = {آرین نژاد, محمدرضا and رزمی, غلامرضا and خوش نگاه, جواد},
title = {تشخیص ملکولی لیشمانیوز در سگ با استفاده از نمونه های سواب چشمی و بافی کوت خون},
journal = {آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2322-4746},
pages = {275--375},
numpages = {100},
keywords = {لیشمانیا، سواب چشمی، بافی کوت، روشهای مولکولی، سگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص ملکولی لیشمانیوز در سگ با استفاده از نمونه های سواب چشمی و بافی کوت خون
%A آرین نژاد, محمدرضا
%A رزمی, غلامرضا
%A خوش نگاه, جواد
%J آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
%@ 2322-4746
%D 2016

[Download]