جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (24), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (133-155)

عنوان : ( داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , علی فیروززارع , محمد مهدی برادران خلخالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد

کلمات کلیدی

, داده‌کاوی, درخت تصمیم, الگوریتم C4.5, تفکیک زباله از مبدأ, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056738,
author = {کهنسال, محمدرضا and فیروززارع, علی and برادران خلخالی, محمد مهدی},
title = {داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2015},
volume = {24},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {133--155},
numpages = {22},
keywords = {داده‌کاوی، درخت تصمیم، الگوریتم C4.5، تفکیک زباله از مبدأ، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد
%A کهنسال, محمدرضا
%A فیروززارع, علی
%A برادران خلخالی, محمد مهدی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2015

[Download]