دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست , 2016-03-14

عنوان : ( اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی )

نویسندگان: مهدی مهرآبادی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ی برون تنی، اثر سه مقدار(5، 10 و 15درصد ماده خشک کنسانتره) از هر کدام از دو گیاه دارویی شامل سیر(5G،10G،15G) و اکالیپتوس(5E،10E،15E) بر فراسنجه های تخمیر شکمبه مورد بررسی قرار گرفت. جیره ای مخلوط از 40% علوفه و 60% کنسانتره به عنوان خوراک پایه مورد استفاده قرار گرفت. گاز تولیدی در ساعت های 2، 4، 6، 8، 16، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد گیاهان سیر و اکالیپتوس بر میزان تولید گاز در شرایط برون تنی تاثیر گذار است. افزودن تک تک سطوح مختلف گیاهان دارویی باعث افزایش معنی دار میزان گاز تولید در 24 ساعت نسبت به تیمار شاهد گردیده است. (01/0p<). درصد گاز متان نسبت به کل گاز تولیدی در تیمارهای حاوی سطوح مختلف گیاهان دارویی کاهش یافته است. به طوری که درصد این کاهش نسبت به خوراک پایه در برخی از تیمارها به بیش از 40درصد رسیده است(E10 و E15). میزان pH شکمبه در ساعت 96 نیز در تیمارهای گیاه دارویی در مقایسه با تیمار شاهد مقداری کاهش نشان داد هر چند این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار نبود. از انجایی که میزان گاز تولید شده با تخمیر پذیری مواد خوراکی رابطه مستقیم دارد و هرچقدر میزان تخمیر پذیری بیشتر باشد میزان گاز تولید شده نیز بیشتر است. بنابراین افزایش میزان گاز تولید شده در تیمارها با افزودن مقادیر مختلف گیاهان دارویی می تواند نشان دهنده بهبود گوارش پذیری مواد خوراکی با افزودن این ترکیبات باشد.

کلمات کلیدی

, تخمیر شکمبه, سیر, اکالیپتوس, شرایط برون تنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056752,
author = {مهرآبادی, مهدی and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا},
title = {اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2016},
location = {استانبول, تركيه},
keywords = {تخمیر شکمبه، سیر، اکالیپتوس، شرایط برون تنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی
%A مهرآبادی, مهدی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%J دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2016

[Download]