همایش ملی ترجمه و مطالعات بینا رشته ای , 2016-05-11

عنوان : ( ترجمه و آموزش: نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , امیر ارسلان یاراحمدزهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب جستاری در نظریه های ترجمه نوشته آنتونی پیم، مدیر دوره های تحصیلات تکمیلی رشته ترجمه و مطالعات میان فرهنگی در دانشگاه رویرا ویرجیلی تاراگونای اسپانیا است. این کتاب تحلیلی جامع از الگوهای پایه و معاصرنظریه های غربی ترجمه را ارائه می کند. کتاب حاضر با بررسی رویکردهای زبانی سنتی قرن بیستم شروع می شودو با بررسی روش استفاده شده در ترجمه ها به منزله مدل های پسامدرن، مطالعات فرهنگی و جامعه شناختی؛ همراه با افزایش دامنه ترجمه جدای از مفاهیم غربی به پایان می رسد. الگوهای مرکزی مطرح شده در این کتاب و نظریه های مرتبط به ترتیب شامل الگوهای تعادل، هدف، توصیف، عدم اطمینان، بومی سازی و ترجمه فرهنگی می باشند. لازم به ذکر است که با مطالعه کتاب، خوانندگان به جستجوی نظریه های مختلف و مد نظر قرار دادن نقاط قوت و کاربردهای ضمنی آنها در متون ترجمه ترغیب می شوند. کتاب بر این اساس که از یک فرد، مترجمی کارآزموده بسازد، طراحی نشده، بلکه صرفا برای فعالیت های دانشگاهی و آکادمیک در سطح پیشرفته نگاشته شده است. ایده اصلی در این کتاب این است که تمامی نظریه ها باید به یک مشکل اصلی یعنی ایجاد تعادل پاسخ دهند. برای بررسی و افزایش آگاهی ها در ارتباط با این که ترجمه چه می تواند باشد، به بحث کردن در بین الگوها پرداخته شده است. به طور کلی باید افزود که الگوی تعادل طبیعی مشکلات اساسی ترجمه را کنار هم گردآوری می نماید و سایر الگوها، تلاش در زمینه پاسخگویی به مشکلات مطرح شده در الگوی تعادل طبیعی را دارند. همچنین باید به این مورد اشاره کرد که کتاب مذکور به طور کلی دارای نثری با ساختار های دستوری نسبتا پیچیده است.کتاب حاضر منبع مطالعه ی مهمی برای دانشجویان و پژوهشگران مطالعات ترجمه، زبانشناسی رایانه ای و مطالعات فرهنگی و زبانشناسی کاربردی است. با این وجود، این کتاب برای دانشجویان دوره های پیشرفته مترجمی و مطالعات ترجمه نگاشته شده است، چرا که ایشان را از منظری جدید و انتقادی با دیدگاه های اندیشمندان فرهنگ، زبان فلسفه، ادبیات و ترجمه آشنا خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: نظریه های ترجمه, تعادل, الگوی هدف, مفهوم عدم اطمینان, بومی سازی, الگوی ترجمه فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056756,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and امیر ارسلان یاراحمدزهی},
title = {ترجمه و آموزش: نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه},
booktitle = {همایش ملی ترجمه و مطالعات بینا رشته ای},
year = {2016},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: نظریه های ترجمه، تعادل، الگوی هدف، مفهوم عدم اطمینان، بومی سازی، الگوی ترجمه فرهنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجمه و آموزش: نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A امیر ارسلان یاراحمدزهی
%J همایش ملی ترجمه و مطالعات بینا رشته ای
%D 2016

[Download]