بیست و چهارمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26

عنوان : ( مدل سازی عددی ریز مخلوط الکتروکینتیک با استفاده از الکتروکینتیک غیرخطی )

نویسندگان: زینب کاظمی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , یاسمن دقیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بارشد فناوری ساختدرابعادکوچک،کاربردتجهیزات درابعادمیکرو ونانودرصنایع مختلف نظیر پزشکی،بیومکانیک،بیوشیمی و صنایع شیمیایی رشدچشمگیریپیدا کرده است.ریزمخلوط گرها جز مهمی در یک سیستم ریز جریانی هستند که وظیفه اختلاط را بر عهده دارند. یک روش برای بوجود آوردن اختلاط در ریز مجرا ها الکتروکینتیک است. که به دو روش 1) میدان الکتریکی AC 2) میدان الکتریکی DC بدست می آید.در این مقالهریزمخلوط گریبه صورت عددیبراساس الکتروکینتیک غیرخطی پیشنهاد داده شده است.ریز مخلوط گر پیشنهادی، دارای ساختار بسیار ساده¬ای شبیه یک ریزمخلوط¬گرY-شکل است که دارای دو لینک کامل رسانا است.با اعمال میدان الکتریکی DC ،اطراف این لینک های رسانا گردابه هایی تولید می شود. این گردابه ها باعث افزایش قابل توجه فرایند اختلاط می شود.به بررسی میدان الکتریکی¬های متفاوت برای انتخاب بهترین میدان که مطلوبترین اختلاط را بوجود می¬آورد پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, ریز مخلوطگر, الکتروکینتیک غیرخطی, غلظت, اختلاط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056757,
author = {زینب کاظمی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد and یاسمن دقیقی},
title = {مدل سازی عددی ریز مخلوط الکتروکینتیک با استفاده از الکتروکینتیک غیرخطی},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ریز مخلوطگر،الکتروکینتیک غیرخطی،غلظت، اختلاط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی عددی ریز مخلوط الکتروکینتیک با استفاده از الکتروکینتیک غیرخطی
%A زینب کاظمی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A یاسمن دقیقی
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2016

[Download]