اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (97-114)

عنوان : ( بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان )

نویسندگان: زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , لیلی ابوالحسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی )گندم و آرد(، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیتهای ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت و نقش گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این بررسی با هدف ارزیابی پیامدهای هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی، اصلاح قیمتهای گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها در بخش گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این بررسی با توجه به برتریهای الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین شد. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی و اصلاح قیمتهای گندم و آرد، توان خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش مییابد. مقایسه نتایج پیشفرضهای این بررسی گویای آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانهها در بخش گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساختها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایهگذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, هدفمندسازی یارانهها, نرخ ارز, گندم, آرد و نان, تحریم های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056759,
author = {زهرا نعمت الهی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and مسعود حسین زاده and ابوالحسنی, لیلی},
title = {بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5524},
pages = {97--114},
numpages = {17},
keywords = {هدفمندسازی یارانهها، نرخ ارز، گندم، آرد و نان، تحریم های اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان
%A زهرا نعمت الهی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A مسعود حسین زاده
%A ابوالحسنی, لیلی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]