دامپزشکی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2013-7) , صفحات (11-16)

عنوان : ( مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان )

نویسندگان: حسین حملی , رضی الله جعفری جوزانی , کتایون نفوذی , جواد اشرفی هلان , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به منظور مقایسه اعتبار یک الیزای خانگی با یک الیزای تجاری برای به دست آوردن بهترین نقطه برش به منظور تشخیص آنتی بادی های ضد ویروس لکوز گاوی (BLV) صورت گرفت. پروتئین های ویروس لکوز گاوی به راحتی از طریق روشی که توسط سازمان مبارزه با بیماری های واگیر دام ارائه شده است، استخراج شد. برای طراحی الیزای خانگی از روش چکر بورد استفاده شد. 454 سرم از گاوداری ها تهیه و در یک الیزای تجاری که در این مطالعه به عنوان آزمایش مرجع در نظر گرفته شده است مورد آزمایش قرار گرفتند و سپس نتایج آن ها با نتایج الیزای خانگی مقایسه شدند. تمامی سرم های کنترل منفی به جز یکی (سرم استاندارد اروپایی برای پایش پاسخ سرمی به ویروس لکوز گاو، E5) از طریق الیزای تجاری انتخاب شد. تجزیه و تحلیل آماری سرم های کنترل منفی نشان از آن دارد که با در نظر گرفتن نقاط برش از 26/0 تا 30/0 مقادیر قابل قبولی از حساسیت و ویژگی نسبی به دست می آید لذا در این فاصله خطر رخداد موارد مثبت کاذب در الیزای خانگی کاهش می یابد. بهترین حساسیت (86 درصد) و ویژگی (88 درصد) نسبی با در نظر گرفتن جذب نوری 27/0 حاصل می گردد. فراوانی پاسخ سرمی مثبت در میان حیوانات مورد آزمایش به ترتیب 8 درصد و 10 درصد با الیزای خانگی و الیزای تجاری محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

سقط جنین؛ بروسلوز؛ لپتوسپیروز؛ کمپیلوباکتریوز؛ گاو؛ تبریز؛ PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056762,
author = {حسین حملی and رضی الله جعفری جوزانی and کتایون نفوذی and جواد اشرفی هلان and جباری نوقابی, هادی},
title = {مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2013},
volume = {8},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-6873},
pages = {11--16},
numpages = {5},
keywords = {سقط جنین؛ بروسلوز؛ لپتوسپیروز؛ کمپیلوباکتریوز؛ گاو؛ تبریز؛ PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان
%A حسین حملی
%A رضی الله جعفری جوزانی
%A کتایون نفوذی
%A جواد اشرفی هلان
%A جباری نوقابی, هادی
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2013

[Download]