دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (24), شماره (2), سال (2016-5) , صفحات (102-114)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه )

نویسندگان: ریحانه زارع , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: دوران یائسگی با کاهش نسبت هورمون‌های آنابولیک به کاتابولیک و در پی آن کاهش حجم و قدرت عضلانی همراه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 16 زن یائسه و سالم با دامنه سنی 48 تا 62 سال و نمایه توده بدنی بیش از 25 کیلوگرم بر متر مربع به روش هدفدار و در دسترس انتخاب و در یک برنامه هشت هفته‌ای تمرین مقاومتی دایره‌ای (8 ایستگاه؛ 3 ست 12 تکراری با شدت 65-40 درصد یک تکرار بیشینه) شرکت کردند. مقادیر تستوسترون، دهیدرواپی آندروسترون سولفات و کورتیزول سرم نمونه‌های خون 48 ساعت پیش و پس از مداخله جمع‌آوری و اندازه‌گیری شد. با استفاده از آزمون آماری تی استیودنت زوجی، تغییرات درون‌گروهی بررسی و نتایج در سطح معنی‌داری 0.05>P مقایسه شد. نتایج: نتایج نشان داد متعاقب تمرین مقاومتی سطوح دهیدرواپی آندروسترون سولفات 58 درصد(0.00=P)؛ تستوسترون 71 درصد(0.017=P)؛ نسبت تستوسترون به کورتیزول 125 درصد(0.016=P) و نسبت دهیدرواپی آندروسترون سولفات به کورتیزول 61 درصد(0.002=P) افزایش معنی‌دار داشت. اگر چه مقادیر کورتیزول پیش‌آزمون نسبت به پس‌آزمون کاهش داشت ولی این تغییرات معنی‌دار نبود(0.459=P). نتیجه ‏گیری: هشت هفته تمرین مقاومتی سبب افزایش سطوح آندروژن‌ها شد، همچنین نسبت آنها به کورتیزول نیز افزایش معنی‌داری یافت. از این‌رو، تمرینات مقاومتی می‌تواند با افزایش نسبت هورمون‌های آنابولیک به کاتابولیک از کاهش حجم و قدرت عضلانی جلوگیری کرده و به تندرستی و سلامت زنان یائسه کمک کند.

کلمات کلیدی

, آندروژن‌ها, تمرین مقاومتی, سلامت, زنان یائسه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056773,
author = {زارع, ریحانه and عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد},
title = {تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2016},
volume = {24},
number = {2},
month = {May},
issn = {2228-5741},
pages = {102--114},
numpages = {12},
keywords = {آندروژن‌ها، تمرین مقاومتی، سلامت، زنان یائسه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه
%A زارع, ریحانه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2016

[Download]