پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (23), شماره (76), سال (2016-2) , صفحات (167-186)

عنوان : ( آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران )

نویسندگان: زهرا یزدان پرست , مصطفی کریم زاده , احمد سیفی , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگوی خاصی از سلیقه ها را به بار می آورد. در واقع، طبق مدل همپوشانی تقاضای لیندر، تجارت دوجانبه بین کشورهای با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشورهای با درآمد سرانۀ متفاوت است. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری براساس نظریه لیندر، در دوره زمانی 0222 0202 م، می پردازد. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی - بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشورها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. درخصوص فرضیه دوم که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت است، در مورد صادرات این فرضیه پذیرفته می شود؛ اما در مورد واردات این فرضیه رد میشود. با توجه به اینکه کشورهای منتخب از نظر جغرافیایی فاصلۀ نسبتاً زیادی با ایران دارند، به همین دلیل مدل جاذبه برای الگوی واردات ایران در این پژوهش خلاف انتظار نظری می باشد.

کلمات کلیدی

, صادرات, واردات, نظریه لیندر, شکاف درآمد سرانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056779,
author = {یزدان پرست, زهرا and کریم زاده, مصطفی and سیفی, احمد and فلاحی, محمدعلی},
title = {آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {76},
month = {February},
issn = {1027-9024},
pages = {167--186},
numpages = {19},
keywords = {صادرات، واردات، نظریه لیندر، شکاف درآمد سرانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران
%A یزدان پرست, زهرا
%A کریم زاده, مصطفی
%A سیفی, احمد
%A فلاحی, محمدعلی
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2016

[Download]