علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (207-215)

عنوان : ( بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی )

نویسندگان: علی شایان فر , رضا توکل افشاری , هوشنگ علیزاده , عبدالرحمن رسول نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانهزنی یکی از مهمترین مراحل رشدی در گیاهان است که بهشدت از تنش های محیطی بهویژه تنش خشکی آسیب میپذیرد. جوانهزنی از سه مرحلۀ )فاز( مهم تشکیل شده است که بسیاری از فعالیتها پیش از مرحلۀ سوم آن )خروج ریشهچه( آغاز میشود. محور جنین بذر نیز با توجه به زنده بودن آن، فعالیتهای بسیاری از نظر سوخت وساز )متابولیکی( به ویژه در مرحلۀ اول آن رخ میدهد که از مهمترین این تغییرات میتوان به تغییر در الگوی پروتیین گان )پروتئوم( آن اشاره کرد. برای بررسی تغییرات پروتیینی محور جنین گندم )سرداری و قدس بهترتیب متحمل و حساس( تحت تنش خشکی ) 12 بار( آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل - تصادفی در سه تکرار بررسی شد. نتایج تحقیق گویای تأثیر منفی تنش خشکی بر درصد جوانهزنی بود و سبب کاهش چشمگیری در آن شد. در تجزیۀ ژلهای الکتروفورزی دوبعدی در محور جنین گندم 1111 لکۀ تکرارپذیر مشاهده شد که تعداد 34 لکه با تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد گزارش شد. در مقایسۀ رقم متحمل نسبت به حساس از 34 لکه با تفاوت معنیدار، شمار 22 و 6 لکه در شرایط شاهد، 21 و 11 لکه در شرایط تنش، افزایش و کاهش بیان را نشان دادند. نتایج این آزمایش گویای آن بود که فراوانی لکهها به میزان زیادی از زمان، شدت و میزان تنش بستگی دارد.

کلمات کلیدی

, پروتیین گان شناسی)پروتئومیکس(, جوانهزنی, گندم نان, محور جنین بذر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056790,
author = {علی شایان فر and توکل افشاری, رضا and هوشنگ علیزاده and عبدالرحمن رسول نیا},
title = {بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4811},
pages = {207--215},
numpages = {8},
keywords = {پروتیین گان شناسی)پروتئومیکس(، جوانهزنی، گندم نان، محور جنین بذر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی
%A علی شایان فر
%A توکل افشاری, رضا
%A هوشنگ علیزاده
%A عبدالرحمن رسول نیا
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2015

[Download]