علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (369-380)

عنوان : ( برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری )

نویسندگان: رامین عالیوند , رضا توکل افشاری , فرزاد شریف زاده , محمدرضا اسیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنجد از گیاهان روغنی بسیار مهم بوده که به علت درصد روغن بالای بذر آن در شرایط نگهداری دچار زوال شده و بنیة آن کاهش می یابد. در همین راستا آزمایشی در سال 1331 در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار 01 بذری، با چهار سطح 30 و 40 درجة سلسیوس و زمان ،20 ،10 ، 13 و 12 درصد و دمای انبارداری 0 ،3 ، رطوبت بذر 0 )صفر، یک، دو، سه چهار، پنج و شش ماه( اجرا شد. پس از اعمال این تیمارها، بذرها به شرایط جوانه زنی استاندارد منتقل شدند و آن گاه شاخص های جوانه زنی و بنیة بذر ارزیابی شد. در مرحلة بعد از بین تیمارها، چهار تیمار گزینش شد و پس از استخراج روغن و تهیة متیل استر توسط دستگاه رنگ نگاری )کروماتوگرافی( گازی تغییرپذیری های اسیدهای چرب آنها اندازه گیری شد. نتایج تجزیة واریانس نشان داد که تأثیر متقابل سه گانة دما و رطوبت بذر و زمان بر صفات درصد جوانه زنی کل، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیة بذر در سطح 1 درصد معنی دار شد. با افزایش زمان انبارداری هدایت الکتریکی افزایش یافت. تأثیر زوال بذر بر ترکیب اسیدهای چرب بذر در سطح 0 درصد معنی دار شد. با افزایش زوال بذر اسید های چرب پالمتیک، استئاریک و لینولنیکافزایش و اسیدهای اولئیک و لینولئیک کاهش یافت. بیشترین درصد اسید چرب لینولنیک مربوط به تیمار بذرها با رطوبت 13 درصد، دمای 10 درجة سلسیوس و مدت زمان پنج ماه انبارداری بود 21 درصد افزایش یافت. / که نسبت به شاهد

کلمات کلیدی

, اسید چرب, دمای انبارداری, رطوبت بذر, زوال بذر, کنجد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056791,
author = {رامین عالیوند and توکل افشاری, رضا and فرزاد شریف زاده and محمدرضا اسیری},
title = {برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4811},
pages = {369--380},
numpages = {11},
keywords = {اسید چرب، دمای انبارداری، رطوبت بذر، زوال بذر، کنجد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری
%A رامین عالیوند
%A توکل افشاری, رضا
%A فرزاد شریف زاده
%A محمدرضا اسیری
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2015

[Download]