علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (583-589)

عنوان : ( بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوری )

نویسندگان: آرش مامدی , رضا توکل افشاری , نیاز علی سپهوند , مصطفی اویسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کینوا ) Chenepodium quinoa Willd ( یک گیاه شبه غلهای با قابلیت کشت بالا در ایران است. کینوا گیاهی است که به دلیل ارزش غذایی بسیار بالای دانه، توسط سازمان خواربار و کشاورزی با شیر خشک مقایسه شده است. به منظور بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی گیاه کینوا تحت تنش 35 درجة ،31 ،25 ،21 ،15 ،11 ، شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل با هفت سطح دما ) 5 12 میلی مول بر لیتر( انجام شد. نتایج - - - ، 2 ، 4 ، سلسیوس( و چهار سطح تنش شوری شامل ) 1 آزمایش نشان داد با افزایش تنش شوری در سطوح دمایی مختلف به جز شوری 12 بار و دمای - 35 درجة سلسیوس درصد جوانه زنی تفاوت معنی داری نداشتند، ولی سرعت جوانه زنی تفاوت معنی داری داشت. با افزایش غلظت شوری دمای پایة جوانه زنی افزایش، ولی دمای سقف و همچنین محدودة دمای بهینة مجاز جوانه زنی با افزایش تنش شوری کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, جوانه زنی, دمای بهینه, گیاه کینوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056793,
author = {آرش مامدی and توکل افشاری, رضا and نیاز علی سپهوند and مصطفی اویسی},
title = {بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوری},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {46},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4811},
pages = {583--589},
numpages = {6},
keywords = {تنش شوری، جوانه زنی، دمای بهینه، گیاه کینوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوری
%A آرش مامدی
%A توکل افشاری, رضا
%A نیاز علی سپهوند
%A مصطفی اویسی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2016

[Download]