دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی , 2016-05-24

عنوان : ( مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری )

نویسندگان: بشیر سبحانی , احمدعلی محمدپور , ابوالقاسم نبی پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلیه ها ارگان های مهمی هستند که حجم و ترکیب مایعات بدن را تعیین می کنند. بخش اساسی کار کلیه به وسیله نفرون ها انجام میشود.کلیه مواد زائد حاصل از متابولیک را از بدن خارج میکند. حجم و ترکیب مایعات بدن را تنظیم میکند و همچنین در تنظیم فشارخون نقش دارد. با توجه به اینکه در رابطه با مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال کلیه مرغ گینه اطلاعات کمی وجود داشت تحقیق حاضر صورت گرفت. به همین منظور جهت مطالعه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه از این حیوان 5 قطعه تهیه شد. پس از بیهوش نمودن حیوانات ازکلیه آن ها نمونه هایی به اندازه 3 تا 5 میلی متر جدا گردید و در فیکساتیو گلوتارآلدئید قرار گرفت و بقیه مراحل طبق آماده سازی مواد بیولوژیک در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی انجام گرفت. پس از تهیه بلوک از آنها برش نیمه نازک و نازک تهیه شد. نتایج برش های نیمه نازک نشان داد که اپیتلیوم لوله های پروکسیمال از نوع مکعبی بلند بود هسته در آنها به رنگ روشن دیده شد و میکروویلی در این لوله ها به خوبی مشهود بود. در لوله های پروکسیمال اپیتلیوم از نوع مکعبی ساده بود و هسته در آنها به رنگ تیره در آمده بود. در تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری لوله پروکسیمال دارای هسته مرکزی، هستک، میکروویلی، دیواره های جانبی و میتوکندری هایی ازنوع گرد وکشیده بود. در لوله دیستال نیز این ارگانلها مشاهده شد به جزء میکروویلی، امَا آنچه که در این دو لوله متفاوت بود وجود تعداد و اندازه میتوکندری است که در لوله پروکسیمال تعداد میتوکندری بیشتر و اندازه این ارگانل کوچکتر بود. ولی در لوله دیستال تعداد این ارگانل کم و از لحاظ اندازه بزرگتر بود

کلمات کلیدی

, کلیه, میکروسکوپ الکترونی عبوری, گلوتارآلدئید, پروکسیمال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056809,
author = {سبحانی, بشیر and محمدپور, احمدعلی and نبی پور, ابوالقاسم},
title = {مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری},
booktitle = {دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کلیه، میکروسکوپ الکترونی عبوری، گلوتارآلدئید، پروکسیمال، دیستال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری
%A سبحانی, بشیر
%A محمدپور, احمدعلی
%A نبی پور, ابوالقاسم
%J دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی
%D 2016

[Download]