اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (22), شماره (10), سال (2016-1) , صفحات (16-38)

عنوان : ( بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم )

نویسندگان: سید مهدی پژم , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است و آنها همواره به دنبال یافتن عواملی بوده‌اند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه نظریهها و تئوری‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می‌پردازند. به‌طوریکه درنظریه‌های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار به عنوان عوامل بهبود دهنده رشد اقتصادی تاکید داشتند. اما این نظریات در توضیح تفاوت‌های سطح درآمد سرانه و میزان رشد اقتصادی کشورها توفیق چندانی نداشته لذا موجب شد به برخی عوامل سرمایه ای موثر و ظاهرا غیرمحسوس در مقوله رشد، توجه شود. ظهور اقتصاد دانش محور در ادبیات اقتصادی، حاصل این منظر جدید به مقوله رشد و توسعه است. به‌طوریکه در اقتصاد معاصر از دانش به‌عنوان عامل اصلی تولید یاد می‌شود. برای اندازه‌گیری میزان دانش به‌کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این شاخص‌ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی می‌باشد. این مقاله در نظر دارد تاثیر این متغیر را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با به کارگیری اقتصاد سنجی داده های پانلی 42 کشور منتخب (42 کشور برتر در تولید علم )، در یک دوره 17 ساله (2012-1996)، اقدام به برآورد و آزمون مدل رشد ارایه شده در تحقیق نموده است. نتایج تحقیق نشان دهنده نامناسب بودن استفاده از داده های پانلی در برآورد مدل این تحقیق، و البته تاثیر معنی دار و مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی در برآورد مدل براساس داده های مقطعی کشورهای مورد مطالعه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, پیچیدگی اقتصادی, رشد اقتصادی; اقتصادسنجی داده های پانلی; اقتصاد دانش محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056811,
author = {پژم, سید مهدی and سلیمی فر, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2016},
volume = {22},
number = {10},
month = {January},
issn = {2251-7790},
pages = {16--38},
numpages = {22},
keywords = {پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی; اقتصادسنجی داده های پانلی; اقتصاد دانش محور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم
%A پژم, سید مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2016

[Download]