علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (167-196)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا )

نویسندگان: الهه جانتن , محمدعلی فلاحی , احمد سیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافتۀ عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و ١4 کشور درحالتوسعه به ایالات متحدۀ آمریکا طی سالهای ١۹۹١-2008 است. برای این منظور، در چارچوب نظریۀ جاذبه- دافعۀ مهاجرت و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشورها به ایالات متحدۀ آمریکا بررسی می- شود. نتایج نشان می دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها منفی و معنی دار است؛ لذا با افزایش مسافت میان کشورهای مبدأ با کشور آمریکا حجم مهاجرت به این کشور کاهش می یابد. میزان عرضۀ نیروی کار در کشور مبدأ، برای کشورهای درحال توسعه معنی دار و مثبت است؛ اما برای کشورهای توسعه یافته معن یدار نیست. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته، منفی و معن یدار و برای کشورهای درحال توسعه، مثبت و معنی دار است. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدأ مهاجرت را کاهش می دهد؛ اما کشورهای درحال- توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای تفاوت سرانۀ تولید ناخالص داخلی، نرخ زاد و ولد، شاخص سرمایۀ انسانی، مهاجرت دو سال گذشته، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدأ برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی دار هستند. همچنین، متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, کشورهای توسعه یافته, کشورهای درحال توسعه, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056819,
author = {جانتن, الهه and فلاحی, محمدعلی and سیفی, احمد},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {167--196},
numpages = {29},
keywords = {مهاجرت، کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا
%A جانتن, الهه
%A فلاحی, محمدعلی
%A سیفی, احمد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2015

[Download]