مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (23), شماره (23), سال (2015-6) , صفحات (78-116)

عنوان : ( نقش خاندان های اشرافی در تحولات گرجستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (مطالعه موردی خاندان جاکلی) )

نویسندگان: مریم محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مسئله مقاله‌ی حاضر تبیین و تحلیل تحولات سیاسی خاندان جاکلی در پیوند با مغولان و حکومت ایلخانان و سیر قدرت و حکومت آنها در گرجستان در دوره‌ی مورد نظر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که خاندان جاکلی تلاش کردند، با در پیش گرفتن سیاست‌های مختلفی در مقابل امرای مغول، دولت ایلخانان و پادشاهی باگراتیدی به تقویت موقعیت و افزایش قدرت خود در گرجستان مبادرت کنند. از سوی دیگر، امرای مغول و دولت ایلخانان نیز می‌کوشیدند تا از طریق خاندان‌هایی مانند خاندان برجسته جاکلی از قدرت‌یابی بیش از حد پادشاهی باگراتیدی جلوگیری کرده و از این حاکمان تابع برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی و اعمال حاکمیت خود بهره برند.

کلمات کلیدی

, خاندان جاکلی, پادشاهی باگراتی, مغولان, ایلخانان, گرجستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056821,
author = {محمدی, مریم},
title = {نقش خاندان های اشرافی در تحولات گرجستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (مطالعه موردی خاندان جاکلی)},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2015},
volume = {23},
number = {23},
month = {June},
issn = {2008-9945},
pages = {78--116},
numpages = {38},
keywords = {خاندان جاکلی، پادشاهی باگراتی، مغولان، ایلخانان، گرجستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش خاندان های اشرافی در تحولات گرجستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (مطالعه موردی خاندان جاکلی)
%A محمدی, مریم
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2015

[Download]