اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (8), شماره (24), سال (2016-6) , صفحات (209-222)

عنوان : ( جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , احمد بالندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات اکوفیتوشیمیایی برخی گونه‌های گیاهی خانواده نعنا در استان‌های خراسان، در پژوهشی تعداد 122 نمونه از 31 گونة گیاهی متعلق به 15 جنس جمع‌آوری شد. اطلاعات اکولوژیکیِ رویشگاه هر یک از نمونه‌ها از جمله ارتفاع از سطح دریا، درصد و جهت شیب، نوع خاک، درصد پوشش گیاهی، گونه-های گیاهی غالب و همراه و نیز خصوصیات فیتوشیمیایی شامل درصد اسانس و وجود یا عدم وجود موادی نظیر آلکالویید، ساپونین، فلاونویید، تانن و گلیکوزئیدهای سیانوژنیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 9/18 درصد از گونه‌های مورد مطالعه در ارتفاع کمتر از 1000 متر، 9/64 درصد در ارتفاعات بین 1000 تا 2000 متر و 2/16 درصد در ارتفاعات بیش از 2000 متر از سطح دریا می‌رویند. خاک رویشگاه گیاهان مورد مطالعه بیشتر از نوع سنگلاخی (57 درصد) بود، بیشتر گونه‌های گیاهی در شیب‌های 30 تا 50 درصد مشاهده شدند (54 درصد) و فراوانی حضور آن‌ها در شیب‌های شمالی بیشتر بود. میزان اسانس در نمونه‌های مورد مطالعه در دامنه‌ای بین 01/0 تا 5/2 درصد متغیر بود. افزون بر این، 7/13 درصد گیاهان دارای آلکالوئید، 2/90 درصد فلاونوئید، 3/33 درصد ساپونین، 4/78 درصد تاتن و 9/1 درصد حاوی گلیکوزئیدهای سیانوژنیک بودند. در مجموع نتایج نشان داد که پراکنش گیاهان دارویی خانوادة نعنا تحت تاثیر عوامل اکولوژیکی قرار گرفته و بنابراین از طریق فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای رشد این گونه‌ها می‌توان از فرسایش ژنتیکی آن‌ها جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی

اسانس؛ آلکالوئید؛ فلاونوئید؛ ساپونین؛ تانن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056831,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and حمیدرضا فلاحی and احمد بالندری},
title = {جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {24},
month = {June},
issn = {2008-5958},
pages = {209--222},
numpages = {13},
keywords = {اسانس؛ آلکالوئید؛ فلاونوئید؛ ساپونین؛ تانن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حمیدرضا فلاحی
%A احمد بالندری
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2016

[Download]