جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (4), شماره (16), سال (2016-1) , صفحات (1-19)

عنوان : ( مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , مجیدرضا کاتبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأمین مکانهای مناسب برای استقرار مراکز امدادرسانی پس از وقوع حوادث و اسککان آوارگکان یککی از موارد مهم در برنامه ریزی و مدیریت بحران است. در این پژوهش، بخش مرکزی شهرستان فاروج به علت سانحه خیزی در چند دهه اخیر و فقدان یک الگوی کارآمد برای برنامهریزی بهعنوان الگوی تهیه پایگاه داده مکانی به منظور مکانیابی محلهای استقرار موقت جمعیتهای آسک یبدیکده ناشکی از خطکرا احتمکالی انتخاب و موردمطالعه قرار گرفته است. بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پس از مشخص شدن معیارهای مؤثر در امر مکانیابی اسکان موقت که از پیشینه مرتبط با تحقیق و بکا توجکه بکه محدوده موردمطالعه و اطلاعا و دادههای قابل دسترس گزینش گردید، اقکدا بکه وزن دهکی معیارهکا و شاخصهای موردمطالعه طبق نظر کارشناسان خبره مدیریت بحران و با استفاده از تکنیک مقایسه زوجی و نر افزار eExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoicExpertchoic شده است. سپس با استفاده از مدل 1AHP و نر افزار ArcGISArcGISArcGISArcGISArcGISArcGIS لایههای تولیدی هر معیار با توجه به وزن مشخص شده هر یک، با یکدیگر تلفیق شده که خروجی آن نقشه نهایی مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت است که در آن هم شرایط طبیعی، یعنی دوری از انواع عوامل مخاطرهآمیکز و هکم داشتن امکانا کالبدی و تسهیلا مورد نیاز، مدنظر قرار گرفتکه اسکت نتکای نشکان داد ککه از معیارهکای 1( و از معیارهای کالبدی، خدما دسترسی به / 1( و زمین لغزش )با وزن 112 / محیطی، زلزله )با وزن 961 1( از ضکریب ارجح یکت بیشکتری در / 1( و امکانا بهداشتی درمانی )با وزن 962 / راه مناسب )با وزن 119 مکانیابی پایگاه اسکان موقت برخوردارند. درنهایت روسکتاهای مکایوان و چکری بکالاترین امتیکاز را بکرای مکانیابی پایگاه اسکان موقت، کسب کردهاند و دو روستای آقچشمه و ارمود آقاچی از شکرایط نامناسکبی برای این منظور برخوردارند. ک

کلمات کلیدی

, لیدواژهها: اسکان موقت, مدیریت بحران, GISGISGIS , تکنیک AHP , شهرستان فاروج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056841,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and جوانی, خدیجه and کاتبی, مجیدرضا},
title = {مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {16},
month = {January},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {لیدواژهها: اسکان موقت، مدیریت بحران، GISGISGIS ، تکنیک AHP ، شهرستان فاروج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A جوانی, خدیجه
%A کاتبی, مجیدرضا
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2016

[Download]