زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (18), شماره (153), سال (2015-7) , صفحات (1-9)

عنوان : ( مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند )

نویسندگان: پریا دشتی , محمد شبانی , مهتاب معظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ضعف تعادل از جمله عوامل خطرزای افتادن، آسیب دیدگی و یا حتی مرگ سالمندان به شمار می رود. با توجه به این که یکی از اصلی ترین عوامل زمین خوردن در بین سالمندان ضعف عملکرد عصبی- عضلانی و عدم تعادل می باشد، موضوع تعادل و بازتوانی آن مورد توجه محققان قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی )مداخله ای( با پیش آزمون و پس آزمون در سال 1393 بر روی 45 زن سالمند 60 سال در مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی در سه گروه تمرین تراباند، تمرین پیلاتس و - در محدوده سنی 75 کنترل قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت 6 هفته، در دو تمرین تراباند و تمرین پیلاتس شرکت کردند. گروه کنترل در طول اجرای طرح، به فعالیت های روزمره خود پرداختند. قبل و بعد از 6 هفته تمرین، تست برگ )تعادل پویا( و 30 ثانیه نشستن روی صندلی )قدرت اندام تحتانی( به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون 0 معنی دار / کمتر از 05 p کوواریانس، آنالیز واریانس ، آزمون تعقیبی بونفرونی و اختلاف میانگین ها انجام شد. میزان در نظر گرفته شد. یافته ها: برنامه های تمرینی تراباند و پیلاتس باعث بهبود معنی دار در تعادل پویا و قدرت اندام تحتانی در زنان سالمند شد. همچنین تمرینات تراباند بر تعادل پویا و تمرینات پیلاتس بر قدرت اندام تحتانی تأثیر بیشتری داشت. نتیجه گیری: تمرینات پیلاتس و تراباند هر دو باعث افزایش تعادل پویا و قدرت اندام تحتانی در زنان سالمند می شود، اما اثر تمرین پیلاتس بر قدرت اندام تحتانی و اثر تمرین تراباند بر تعادل پویا بیشتر است.

کلمات کلیدی

, پیلاتس, تراباند, تعادل, زنان سالمند, قدرت اندام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056844,
author = {پریا دشتی and محمد شبانی and معظمی, مهتاب},
title = {مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2015},
volume = {18},
number = {153},
month = {July},
issn = {1680-2993},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {پیلاتس، تراباند، تعادل، زنان سالمند، قدرت اندام تحتانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند
%A پریا دشتی
%A محمد شبانی
%A معظمی, مهتاب
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2015

[Download]