دانش آب و خاک, دوره (26), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (57-67)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزها به¬عنوان یکی از ابزارهای ساده اندازه¬گیری شدت جریان در آبراهه¬های کوچک و متوسط و یا در تأسیسات صنعتی می باشند. سرریزهای لبه¬تیز می¬توانند به شکل¬های مختلفی مانند مستطیلی، مثلثی، ذوزنقه¬ای، دایره¬ای و سهموی ساخته شوند. در حالت کلی، دبی جریان عبوری از این سرریزها با عبارت بیان می¬شود. در این معادله معمولاً توانn با شکل ساختمان آن تغییر می کند و عدد غیرصحیح می¬باشد (به¬عنوان مثال برای سرریزهای مستطیلی و برای سرریزهای مثلثی) که محاسبه دستی دبی جریان را با مشکل روبرو می¬سازد. در این تحقیق جهت سهولت محاسبات دبی از روی سرریزهای لبه¬تیز، معادلات حاکم بر سرریزهای سهموی مورد بررسی قرار گرفت و معادله¬ای ساده و دقیق جهت محاسبه شدت جریان توسعه داده شد. همچنین با استفاده از مدل¬ فیزیکی در زاویه¬ها و ارتفاع¬های مختلف، خصوصیات هیدرولیکی این سرریزها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش¬ها نشان داد که با افزایش زاویه و ارتفاع سرریز سهموی، ضریب دبی افزایش می¬یابد. مقدار متوسط این ضریب در آزمایش¬های انجام شده 605/0 به¬دست آمد. همچنین با استفاده از داده¬های آزمایشگاهی معادله رگرسیونی مناسبی جهت تعیین ضریب دبی از روی این نوع سرریز، با ضریب تبیین ( ) به¬دست آمد.

کلمات کلیدی

, اندازه¬گیری جریان, سرریز سهموی, ضریب دبی, کانال باز, معادله جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056848,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2016},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5133},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {اندازه¬گیری جریان، سرریز سهموی، ضریب دبی، کانال باز، معادله جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2016

[Download]