برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (20), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (115-142)

عنوان : ( تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق )

نویسندگان: محمدرضا کلائی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , ابراهیم گرجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

کلمات کلیدی

, نظریات توسعه, اقتصاد نهادگرایی, انگیزه اخلاق, تکامل گرایی, کلی نگری, عقلانیت محدود,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056881,
author = {کلائی, محمدرضا and ناجی میدانی, علی اکبر and حسین زاده بحرینی, محمدحسین and ابراهیم گرجی},
title = {تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2015},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-9092},
pages = {115--142},
numpages = {27},
keywords = {نظریات توسعه، اقتصاد نهادگرایی، انگیزه اخلاق، تکامل گرایی، کلی نگری، عقلانیت محدود،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق
%A کلائی, محمدرضا
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A ابراهیم گرجی
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ 2251-9092
%D 2015

[Download]