فقه و اصول, دوره (48), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (25-63)

عنوان : ( أخباری کیست؟ )

نویسندگان: موسی زرقی , حسین صابری , کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخباریگری یکی از مهم‌ترین مسلک‌های فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه‌های فقهی محسوب می‌شد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شده‌اند. با وجود پژوهش‌های بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت‌ها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسی‌ها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده‌اند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.

کلمات کلیدی

اخباریگری; لیست اخباریان; ملاک تقسیم فقها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056882,
author = {زرقی, موسی and صابری, حسین and عبداللهی نژاد, کریم},
title = {أخباری کیست؟},
journal = {فقه و اصول},
year = {2016},
volume = {48},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {25--63},
numpages = {38},
keywords = {اخباریگری; لیست اخباریان; ملاک تقسیم فقها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T أخباری کیست؟
%A زرقی, موسی
%A صابری, حسین
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2016

[Download]