آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (222-235)

عنوان : ( بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها )

نویسندگان: احمد نظامی , مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , مرتضی گلدانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل به سرمای نعناع فلفلی آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده انجام شد. برای این منظور نمونه هایی از استولون و ریزوم گیاه بصورت ماهانه (از آذر 1389 تا فروردین 1390 ) از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برداشت شده و پس از انتقال به آزمایشگاه، در فریزر ترموگرادیان در معرض دماهای پایین (از صفر تا 20 - درجه سانتی گراد با فواصل 4 درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. برای تعیین پایداری غشای پلاسمایی، درصد نشت الکترولیت ها اندازه گیری شد و سپس دمای 50 درصد کشندگی گیاهان محاسبه شد. نتایج نشان داد که با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها از هر دو اندام افزایش یافت، (LT50el) بر اساس درصد نشت الکترولیت ها بطوری که درصد نشت مواد در دمای 20 - درجه سانتی گراد 50 درصد بیشتر از تیمار شاهد (دمای صفر درجه سانتی گراد ) بود . بیشترین درصد نشت الکترولیت ها در استولون در دمای 20 - درجه سانتی گراد در ماه فروردین و کمترین آن در همین اندام در دمای 4- درجه سانتی گراد و در آذر ماه ثبت 13 - درجه / 8- تا 9 / 14 - درجه سانتی گراد و در ریزوم ها بین 8 / 8- تا 5 / برای استولون ها بسته به تاریخ نمونه برداری بین 4 LT50el شد. گستره - به نظر می رسد که نعناع فلفلی توانایی تحمل به یخ زدگی تا دمای 14 ،LT50el سانتی گراد متغیر بود. بر اساس شاخص های درصد نشت الکترولیت ها و درجه سانتی گراد را طی ماه های سرد سال دارد.

کلمات کلیدی

, استولون, خوسرمایی, دمای پنجاه درصد کشندگی, ریزوم, یخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056897,
author = {نظامی, احمد and جانعلی زاده قزوینی, مریم and خیرخواه, طیبه and گلدانی, مرتضی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {222--235},
numpages = {13},
keywords = {استولون، خوسرمایی، دمای پنجاه درصد کشندگی، ریزوم، یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها
%A نظامی, احمد
%A جانعلی زاده قزوینی, مریم
%A خیرخواه, طیبه
%A گلدانی, مرتضی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]