پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (5), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (134-153)

عنوان : ( رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه )

نویسندگان: زینب ربانی , ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مذهب بر سلامت روان به واسطه هیجانات خودآگاه احساس شرم و احساس گناه بود. بدین منظور 286 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سمنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس هیجان خودآگاه برای بزرگسالان تانجنی و همکاران، پرسشنامه دینداری گلاک و استارک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ را تکمیل نمودند. ارتباط متغیرها در قالب یک الگوی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون شد. نتایج، اثر واسطه¬ای هیجان احساس گناه را بین ابعاد مختلف مذهب با سلامت روان نشان داد به طوری که ابعاد اعتقادی(16/0=β) ، عاطفی(24/0=β) و مناسکی(14/0=β) مذهب احساس گناه را به طور مثبت پیش بینی کرده و به واسطه این هیجان(18/0=β) بر سلامت روان اثر مثبت داشتند. برای هیجان احساس شرم رابطه معناداری با ابعاد مذهب به دست نیامد اما این هیجان سلامت روان را به صورت منفی پیش بینی نمود(41/0-=β). بنابراین ابعاد مختلف مذهب با افزایش هیجانات مثبت از جمله احساس گناه سازگارانه منجر به ارتقاء سلامت روان شده و احساس شرم ناسازگار، احتمال گرایش به بیمارهای روانی را افزایش داده و سلامت روانی را به مخاطره می اندازد.

کلمات کلیدی

مذهب; ابعاد دینداری; سلامت روان; احساس شرم; احساس گناه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056900,
author = {زینب ربانی and بیگدلی, ایمان الله and محمود نجفی},
title = {رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6352},
pages = {134--153},
numpages = {19},
keywords = {مذهب; ابعاد دینداری; سلامت روان; احساس شرم; احساس گناه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه
%A زینب ربانی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجفی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2016

[Download]