آب و خاک, دوره (29), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (225-238)

عنوان : ( ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه )

نویسندگان: نگار سیابی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داشتن درک درستی از چگونگی تغییرات زمانی و مکانی متغیرهای هواشناسـی در مطالعـات محیطـی از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. اخیـرا از مدلهای منطقهای پیش بینی عددی هواشناسی در تحقیقات بسیاری استفاده می شود. با این وجود برای بررسی چگونگی تغییرات زمانی و مکانی نتـایج حاصل از مدلها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به اهمیت این موضوع یک رویکرد زمانی - مکانی در این مقالـه بررسـی میشود. در این رویکرد نتایج پیشبینی مدل میان مقیاس MM54با مجموعه داده های مشاهده ای، برای میانگین ماهانه و سالانه دما و بارش در دوره سالهای 2010-1990در منطقه شمال شرق ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ارزیابی کمی شباهت مکانی و زمانی بین مجموعـه دادهها و مدل آب و هوایی، و نیز شناسایی مناطق جغرافیایی و فصولی که در مدل سازیها مشکلساز میباشند انجام شده است. این کـار بـا اسـتفاده از نقشههای تهیه شده بر مبنای الگوریتم تشابه 5جبری، که یک روش موثر برای تحلیل مجموعه دادههای مکانی مختلف، نقشهها و مدلها میباشد، انجام شد. مشخص شد که شباهت دادههای واقعی با نتایج مدل برای متغیر دما بیشتر از بارندگی است. نتایج حاصل از مدل برای بارش و دما در فصـلهـای گرم سال در مقایسه با دادههای واقعی از لحاظ پراکندگی مقادیر تشابه، تناقض داشت. همچنین در فصلهای سرد سال پیشبینی دقیقتـری بـه وسـیله مدل ارائه شده است. علاوه بر این چند منطقه که در آنجا خطای پیشبینی بیشتر بود به وسیله الگوریتم نقشهپردازی تشابه شناسایی شدند. این تحلیـل نشان داد که در محدودههای کوچکی از جنوب و ناحیه مرکزی منطقه مورد مطالعه بین مدل و دادههای واقعی تشابه کمتری وجود دارد

کلمات کلیدی

, الگوریتم, تغییرات مکانی – زمانی, مدل پیشبینی عددی, مقایسه تشابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056903,
author = {سیابی, نگار and ثنائی نژاد, سیدحسین and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {225--238},
numpages = {13},
keywords = {الگوریتم، تغییرات مکانی – زمانی، مدل پیشبینی عددی، مقایسه تشابه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه
%A سیابی, نگار
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]