آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (322-333)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی )

نویسندگان: نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , محمد کافی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام مطالعات مربوط به ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک منابع آب و خشکسالی نیازمند دسترسی به سری درازمدت دادههای هواشناسی است. این در حالی است که در بسیاری از ایستگاههای هواشناسی دادههای برداشت شده از طول دوره آماری کافی برخوردار نیستند. برای رفع این مشکل میتوان از مدلهای تولید داده )مولد وضع هوا( استفاده کرد. در این تحقیق، از دو مولد پرکاربرد LARS-WGو ClimGenبـرای تولیـد 500سـری زمـانی دادههای روزانه بارش و درجه حرارت حداقل و حداکثر در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب واقع در خراسان شمالی استفاده شد. کارآیی مدلها با استفاده از شاخصهای خطای مجذور میانگین مربعات خطا ،RMSEمیانگین خطای مطلق MAEو ضریب تعیین CDارزیابی شد. همچنین با استفاده از سـه آزمون آماری –tاستیودنت، Fو ،2Xشباهت 16مشخصه آماری بین دادههای مشاهده شده و شبیهسـازی شـده توسـط دو مـدل LARS-WGمـورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تولید سری زمانی بارش، مقادیر RMSEو MAEبرای مدل LARS-WGکمتر از مدل ClimGenبوده و از طرفی مقدار CDدر مدل LARS-WGبه یک نزدیکتر بوده است. از نظر شبیهسازی درجه حرارت حداقل و حداکثر، نتایج بدسـت آمـده نشـان میدهد که مدل ClimGenدر مدلسازی میانگینهای روزانه و ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر موفقتـر از مـدل LARS-WGعمـل کـرده است. بطوریکه در مدل LARS-WGاز بین آزمونهای آماری انجام شده بر روی میانگین ماهانه درجه حرارت حـداقل و حـداکثر بـه ترتیـب 2و 3 آزمون در سطح معنیداری %95رد شدهاند. نتایج همچنین نشان داد که مدل ClimGenدر مدلسازی دورههای یخبندان و گرمای شدید موفـقتـر از مدل LARS-WGبوده است

کلمات کلیدی

, شبیهسازی دادههای هواشناسی, کارآیی مدل, مولد وضع هوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056905,
author = {خلیلی, نجمه and داوری, کامران and علیزاده, امین and انصاری, حسین and حجت رضایی پژند and کافی, محمد and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {322--333},
numpages = {11},
keywords = {شبیهسازی دادههای هواشناسی، کارآیی مدل، مولد وضع هوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی
%A خلیلی, نجمه
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A حجت رضایی پژند
%A کافی, محمد
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]