اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی , 2016-06-26

عنوان : ( اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی مغز دانش آموزان با اختلال ریاضی )

نویسندگان: سکینه سلطانی کوهبنانی , راضیه خسروراد , سید جمال موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی بود، که به صورت نیمه آزمایشی انجام شد، این پژوهش شامل ۱۰ نفر از دانش آموزان با اختلال ریاضی دختر مرکز اختلالات یادگیری شهر تهران بود. آزمودنی ها به وسیله آزمون های عملکرد مداوم (رازولد ، مرسکی، ساراسون، برنسوم و بک، ۱۹۶۵ ) نسخه رایانه ای برج لندن (موریس، احمد، استد و تون، ۱۹۹۳ )، آزمون استروپ (استروپ، ۱۹۳۵ ) و آزمون حافظه کاری کورنولدی (کورنولدی و وکیا، ۱۹۹۵ ) جهت سنجش کارکردهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه به صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت ۲۰ جلسه در طی ۴۵ روز آموزش نوروفیدبک را دریافت کردند و گروه گواه نیز طی ۲۰ جلسه جلوی مانیتور می نشستند بدون اینکه آموزش نوروفیدبک دریافت کنند.پس آزمون نیز کارکردهای اجرایی دانش آموزان هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر این بود که آموزش نوروفیدبک تأثیر معنی داری بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی دارد.

کلمات کلیدی

, نوروفیدبک , اختلال ریاضی , کارکردهای اجرایی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056912,
author = {سلطانی کوهبنانی, سکینه and راضیه خسروراد and سید جمال موسوی},
title = {اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی مغز دانش آموزان با اختلال ریاضی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {نوروفیدبک ، اختلال ریاضی ، کارکردهای اجرایی ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی مغز دانش آموزان با اختلال ریاضی
%A سلطانی کوهبنانی, سکینه
%A راضیه خسروراد
%A سید جمال موسوی
%J اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
%D 2016

[Download]