بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (33-46)

عنوان : ( ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد کودهای زیستی در تولید گیاهان دارویی در نظام های کشاورزی پایدار با هدف حذف یا کاهش مصرف نهاده های شیمیایی و افزایش کیفیت و پایداری عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر رشد گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 اجرا شد. تیمارها شامل کودهای بیولوژیک نیتروکسین، باکتری حل کننده فسفات، ورمی‌کمپوست و شاهد بودند. ورمی کمپوست به میزان 10 تن در هکتار همزمان با عملیات آماده سازی زمین به خاک اضافه شد. تلقیح بذر با کودهای بیولوژیک قبل از کاشت انجام گردید. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته و حداکثر میزان آنالیزهای رشد شامل شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد گیاه و سرعت اسیمیلاسیون خالص و قرائت کلروفیل‌متر کرچک بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف کودی باعث افزایش معنی دار (05/0p≤) ارتفاع گیاه و حداکثر میزان آنالیزهای رشدی شامل شاخص سطح برگ، میزان تجمع ماده خشک و سرعت رشد گیاه و قرائت کلروفیل متر در مقایسه با شاهد شد. ارتفاع گیاه در ورمی‌کمپوست نسبت به سایر تیمارهای کودی بیشتر بود. حداکثر و حداقل شاخص سطح برگ در 125 روز پس از سبز شدن به ترتیب برای تیمار ورمی‌کمپوست و شاهد برابر با 2/2 و 9/0 بدست آمد. بیشترین و کمترین مقادیر سرعت رشد محصول در 85 روز پس از سبز شدن به ترتیب در تیمار ورمی‌کمپوست و شاهد برابر 5/16 و 6/7 گرم در متر مربع در روز بدست آمد. بطور کلی، تیمارهای کودی با افزایش فراهمی عناصر غذایی و محتوی رطوبتی خاک باعث بهبود خصوصیات رشدی کرچک شد.

کلمات کلیدی

, باکتری حل کننده فسفات, شاخص سطح برگ, نیتروکسین, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056914,
author = {امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {باکتری حل کننده فسفات، شاخص سطح برگ، نیتروکسین، ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]