پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (21-36)

عنوان : ( تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) )

نویسندگان: علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطق معتدله سرمای دیر رس بهاره رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تریازول‌ها در بهبود تحمل به سرمای دیررس بهاره در گیاه کوشیا به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. غلظت‌های مختلف هگزاکونازول و پنکونازول (0، 10 و 20 میلی‌گرم در لیتر) قبل از اعمال سرما روی گیاهان تیمار شد و سپس گیاهان در شرایط کنترل شده در معرض دماهای یخ‌زدگی (0 ، 2- ، 4- ، 6- و 8- درجه سانتی‌گراد) قرار گرفتند. پس از اعمال دماهای یخ‌زدگی پایداری غشاء سلولی از طریق اندازه‌گیری نشت الکترولیت‌ها (EL) و درجه حرارت کشنده برای 50% نمونه‌ها بر اساس نشت الکترولیت‌ها (LT50el) تعیین شد. درجه حرارت کشنده برای 50% گیاهان بر اساس درصد بقاء (LT50su) و رشد مجدد گیاهان نیز سه هفته پس از بازیابی گیاهان در شرایط طبیعی تعیین شد. نتایج نشان داد که کاهش دما تاثیر معنی‌داری بر نشت الکترولیت‌ها، درصد بقاء، ارتفاع بوته و وزن خشک آن داشت. افزایش غلظت تریازول‌ها به میزان 10 و 20 میلی‌گرم در لیتر در مقایسه با تیمار شاهد سبب کاهش نشت الکترولیت‌ها شد، بطوری که سبب کاهش LT50el از 9/5- به 2/7- گردید. کاربرد تریازول‌ها با غلظت‌های 10 و 20 میلی‌گرم در لیتر وزن خشک و ارتفاع گیاه را کاهش داد، ولی تاثیری بر درصد بقاء گیاهان نداشت. بطور کلی نتایج نشان داد که کاربرد تریازول‌ها سبب کاهش نشت الکترولیت‌ها از گیاه شد، ولی بر درصد بقاء و صفات مرتبط با بازیافت گیاه تاثیری نداشت.

کلمات کلیدی

, تریازول ها, درصد بقاء, سرمای دیررس بهاره, نشت الکترولیت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056915,
author = {کمندی, علی and نظامی, احمد and کافی, محمد and نباتی, جعفر},
title = {تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {21--36},
numpages = {15},
keywords = {تریازول ها، درصد بقاء، سرمای دیررس بهاره، نشت الکترولیت ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)
%A کمندی, علی
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2016

[Download]