تحقیقات منابع آب ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (133-144)

عنوان : ( بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی )

نویسندگان: مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینهسازی شبکه پایش، یک فرآیند تصمیمگیری برای داشتن بهترین ترکیب در بین ایستگاههای موجود است. به دلیل ملاحظات اقتصادی و کاستن از هزینههای پایش، رویکرد بهینهسازی در این پژوهش، کاهش ایستگاههای پایش است. با استفاده از الگوریتمی براساس معیارهای آنتروپی و برمبنای شاخص آلودگی نیترات، نسبت به بهینهسازی شبکه پایش موجود با 287حلقه چاه در دوره آماری 1381تا 1389اقدام شد. ابتدا میانگین رتبه هر ایستگاه در 9سال آماری بدست آمد. سپس برای آنتروپی شبکه برحسب تعداد ایستگاه و زمان مدلهایی پیشنهاد شد. پس از برازش بهترین مدل، نتایج نشان داد که تعداد 111حلقه چاه به عنوان ایستگاههای پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد کفایت میکند. به منظور تائید شبکه پیشنهاد شده، با مقایسه آنتروپی شبکه مذکور با آنتروپی شبکههایی تصادفی با تعداد 111حلقه چاه در هر سال آماری، کارایی شبکه منتخب تائید شد. همچنین میزان کارایی شبکه منتخب برای آینده آبخوان مشهد نیز مورد تائید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آلودگی, نیترات, الگوریتم, آنتروپی, کریجینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056921,
author = {اکبرزاده, مسلم and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-2347},
pages = {133--144},
numpages = {11},
keywords = {آلودگی، نیترات، الگوریتم، آنتروپی، کریجینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی
%A اکبرزاده, مسلم
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2016

[Download]