پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (24), شماره (77), سال (2016-6) , صفحات (115-138)

عنوان : ( مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , فرهاد ترحمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهیه جداول داده ستانده منطقه ای با روش آماری، پیچیده و زمانبر است. بنابراین، پژوهشگران از روش های غیرآماری - استفاده می کنند. جدیدترین مدل تهیه جدول داده ستانده منطقه ای - AFLQ نام دارد. ولی با توجه به آمار حسابهای منطقه ای مرکز آمار ایران، در این روش، صادرات و تقاضای نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته می شوند. ضمن اینکه صادرات مجدد بین مناطق نادیده گرفته می شود. برای غلبه بر مشکلات فوق، در این پژوهش، روش CHARM معرفی می گردد. روش فوق قادر است مشکلات فوق را برطرف کند. به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش، استان 21 درصد از حجم تجاری استان / بوشهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 7 به صادرات مجدد اختصاص دارد. به علاوه، مقادیر ضرایب پیشین و پسین در روش CHARM بیش از روش AFLQ است. زیرا ناحیۀ اول جدول داده ستانده در روش - CHARM ، واردات واسطه ای بین مناطق را دربرمی گیرد. از سوی دیگر، رتبه بندی بخشهای اقتصادی در دو روش متفاوت از یکدیگر هستند.

کلمات کلیدی

, جدول داده ستانده منطقه ای, روش - CHARM , روش AFLQ , صادرات مجدد, استان بوشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056933,
author = {همایونی فر, مسعود and خداپرست مشهدی, مهدی and لطفعلی پور, محمدرضا and ترحمی, فرهاد},
title = {مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر)},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2016},
volume = {24},
number = {77},
month = {June},
issn = {1027-9024},
pages = {115--138},
numpages = {23},
keywords = {جدول داده ستانده منطقه ای، روش - CHARM ، روش AFLQ ، صادرات مجدد، استان بوشهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر)
%A همایونی فر, مسعود
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A ترحمی, فرهاد
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2016

[Download]